Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Odroczone terminy podatkowe

Tarcza antykryzysowa: Odroczone terminy podatkowe

1764
PODZIEL SIĘ
tarcza Sprawna spółka

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 568 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o COVID – 19 [1] (ustawa zmieniająca) – określana potocznie jako „Tarcza antykryzysowa”. Ma ona na celu zmniejszenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Pisaliśmy o tym w artykule:

„Tarcza antykryzysowa” weszła w życie

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w obszarze podatków PIT, CIT w zakresie odroczenia terminów podatkowych [2].

Zmiany jakich terminów podatkowych zostały wprowadzone w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych?

W podatku PIT i CIT ustawa zmieniająca wprowadziła:

  1. Odroczenie terminu do przekazania przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. (tzw. PIT-4),
  2. Odroczenie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r.
  3. Odroczenie terminu do złożenia deklaracji podatkowych PIT za 2019 r. oraz wpłatę należnego podatku do dnia 31 maja 2020 r.
  4. Odroczenie terminu do złożenia deklaracji podatkowych CIT – 8 dla przedsiębiorców do dnia 31 maja 2020 r., a dla podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku oraz organizacji pożytku publicznego do 31 lipca  2020 r.
  5. Odroczenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) do dnia 30 września 2020 r.
  6. Odroczenie terminu do złożenia informacji podatkowych ORD-U oraz IFT-2R  do dnia 31 maja 2020 r.

Zaliczki na podatek od wynagrodzeń – do kiedy?

Zaliczki na PIT od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego jak również w zakresie przychodów z umów zlecenia i umów o dzieło (o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.f.) oraz od przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych – pobrane przez płatników składek w marcu i kwietniu 2020 r. mogą być wpłacane do dnia 1 czerwca 2020 r. Tak będzie w przypadku, gdy płatnicy ponieśli konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (art. 4 ustawy zmieniającej, art. 52o ustawy o PIT).

Jakie warunki musi spełnić podatnik  w celu skorzystania z przedłużenia  terminu  podatku od przychodu z budynków?

W celu skorzystania z przedłużenia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec, kwiecień, maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. podatnik musi spełnić dwa warunki:

  • podatnik poniósł wdanym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
  • uzyskane przez  podatnika  w danym miesiącu przychody są niższe o co  najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów  (art. 4 ustawy zmieniającej,   52 p ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej, art. 38h ustawy o CIT).

Dłuższy termin na złożenie zeznania rocznego PIT?

Ustawa dopuszcza złożenie zeznania PIT za rok 2019 do dnia 31 maja 2020 r. Z art. 15zzj ustawy o COVID – 19 [3] wprowadzonego przez art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej wynika, że złożenie organowi podatkowemu zeznania  o wysokości  osiągniętego  dochodu  (poniesionej straty) za  2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika  tzw. czynnego żalu. Organ skarbowy nie wszczyna wtedy postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Taka redakcja przepisu nie wyklucza jednak naliczenia odsetek o zaległości podatkowych w przypadku zapłaty podatku – jeśli wynikał on z ww. rozliczenia rocznego – po dniu 30 kwietnia 2020 r.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT- 8 – dwa terminy podatkowe

Termin do złożenia deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT został przedłużony do dnia 31 maja 2020 r. Chodzi tutaj o  złożenie  zeznania  o wysokości  dochodu  osiągniętego  (straty  poniesionej)  w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. i wpłaty  podatku  należnego  wykazanego  w zeznaniu, albo różnicy między  podatkiem  należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Natomiast w przypadku podatników, którzy  osiągali  wyłącznie  dochody podlegające  zwolnieniu przedmiotowemu oraz organizacji pożytku publicznego termin do złożenia  i  wpłacenia  podatku  został przedłużony do 31 lipca 2020 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r.) [4].

Pisaliśmy o tym w artykule:

Dłuższy termin na złożenie CIT – 8 za rok 2019 już obowiązuje

Zmiany w terminach do złożenia informacji o cenach transferowych za rok 2019  –  dla których podatników?

Do dnia 30 września 2020 r. został przedłużony  termin do złożenia informacji ocenach  transferowych za rok 2019 – tylko dla podatników, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Podatnicy ci byli  zobowiązani do złożenia dyrektorowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji TP-R przed 30 września 2020 r. (art. 1  pkt 17 ustawy zmieniającej,  art. 31z ustawy o COVID-19).

Czym jest informacja ORD-U oraz informacja IFT-2R?

Informacja ORD-U jest to informacja podatkowa o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego. Powinna być składana do organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Informacja IFT-2R jest to także informacja podatkowa, która dotyczy wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Minister Finansów w dniu 31 marca 2020 r. wydał  rozporządzenie Ministra w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. poz. 563). Z jego treści wynika, że terminy do przekazywania obu informacji podatkowych zostają wydłużone do dnia 31 maja 2020 r.

Przeczytaj także:

Tarcza antykryzysowa – formy pomocy w zakresie podatków

Źródło:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa—wazne-terminy

Objaśnienie:

[1] ustawa o zmianie ustawy o COVID-19: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568)

[2] „odroczenie terminu odnosi się do terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (…)” – tak wynika  z uzasadnienia  do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2018 r. (sygn. akt  II FSK 2312/18)

[3] ustawa o COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.)

[4] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2020.542)

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2020 roku

W.K.