Strona główna Aktualności Prawo pracy 2017: Odwołanie do sądu pracy w nowym terminie

Prawo pracy 2017: Odwołanie do sądu pracy w nowym terminie

5967
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma dłuższy termin na wniesienie odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy.

Termin wydłużony i ujednolicony

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) znowelizowała art. 264 Kodeksu pracy.  Ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy wydłużony i  ujednolicony 21 – dniowy termin na wniesienie przez pracownika do sądu pracy:

1) odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

2) odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania),

3) żądania nawiązania stosunku pracy przy odmowie przyjęcia do pracy.

Liczenie terminu

Od 1 stycznia 2017 r. 21- dniowy termin na złożenie pozwu o:

1)      odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę liczy się od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,

2)      żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania liczy się od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę,

3)      żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Przykład:

Pracownik otrzymał  dnia 2 marca 2017 r. (czwartek)  wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w siedzibie firmy. Termin na odwołanie się od wypowiedzenia upłynie za trzy tygodnie tj. w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek).

Termin zawity

Termin 21 dni, o których mowa w znowelizowanym art. 264 K.p. nie podlega przywróceniu  przez sąd z urzędu  Sąd może go przywrócić wtedy, jeżeli pracownik nie wniósł pozwu w terminie ustawowym i wina nie leżała po jego stronie (np. pobyt w szpitalu, choroba) oraz złożył stosowny wniosek z uzasadnieniem na tę okoliczność (art. 265§ 1 K.p.).

Podkreślił to Sąd Najwyższy  w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie o sygn.  II PK 166/15 : „(…) pracownik jest obowiązany w terminie 7 dni od ustania przyczyny usprawiedliwiającej uchybienie terminu powołać się na te przyczyny, a następnie wykazać, że termin został przekroczony bez jego winy. Nie ulega wątpliwości, że niewielkie przekroczenie terminu w powiązaniu z innymi okolicznościami może usprawiedliwiać jego przywrócenie. Natomiast znaczne uchybienie terminu może podlegać przywróceniu jedynie w wyjątkowych przypadkach”.

Podstawa prawna:

– art. 264, art. 265 §1 Kodeksu pracy

Stan prawny na 15 marca 2017 roku

WK.