Strona główna Ogólna Pragma Inkaso

Pragma Inkaso

1062
PODZIEL SIĘ

Wyślij wiadomość
Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi należności b2b, tj. windykacji, kupna należności niewymagalnych i wymagal­nych, faktoringu i finansowania działalności gospodarczej. Zakres oferowanych usług: 1)Windykacja dla Klientów; 2)Windykacja z zaliczkowym finansowaniem; 3)Kupno wierzytelności; 4)Finansowanie wierzytelności; 5)Faktoring.

Adres siedziby:
PRAGMA INKASO S.A.
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 4 500 100
fax +48 32 4 500 199
e-mail: biuro@pragmainkaso.pl
www.pragmainkaso.pl

Adresy oddziałów:
PRAGMA INKASO S.A. Oddział Bydgoszcz
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz
tel. +48 52 561 20 13
fax +48 52 561 20 14
e-mail: bydgoszcz@pragmainkaso.pl


PRAGMA INKASO S.A. Oddział Poznań

ul. Górki 7
60-204 Poznań
tel. +48 32 450 07 60
fax +48 32 450 07 69
e-mail: poznan@pragmainkaso.pl

Windykacja dla Klientów, którzy unikają ryzyka utraty kapitału
Na rynku wyróżnia nas wysoka skuteczność dzięki opracowaniu indywidualnego scenariusza działań dla każdej powierzo­nej wierzytelności. Każdy Klient ma możliwość ustalenia zakresu działań, które będą podejmowane wobec jego dłużnika. Kompleksowe podejście gwarantuje najlepsze rezultaty.
Realizujemy usługę windykacji na zasadzie success fee, wynagrodzenie ustalone jako stawka procentowa jest należne wyłącznie od kwot odzyskanych. Dodatkowo oferujemy opcję kredytowania kosztów wpisu sądowego w przypadku ko­nieczności wszczęcia postępowania.

Windykacja z zaliczkowym finansowaniem przyszłych wpłat dla Klientów, którzy szybko chcą zniwelować zatory płatnicze
Usługa zawiera zalety windykacji i kupna wierzytelności. Bezpośrednio po podpisaniu umowy wierzyciel otrzymuje gotów­kę. Oferujemy dostęp do kapitału Klientom w postaci zaliczki na poczet przyszłych spłat od dłużników. Opcja zaliczkowa­nia może objąć nawet do 70 % wartości wierzytelności.
Nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia za udostępnienie kapitału w przypadku stwierdzenia niewypłacalności dłuż­nika. Klient ma więc możliwość skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki, która pomaga natychmiastowo zniwelować zatory płatnicze w przedsiębiorstwie.

Kupno wierzytelności dla Klientów, którzy elastycznie zarządzają płynnością finansową
Najbardziej efektywny sposób na odzyskanie zamrożonego kapitału. Nabywamy wierzytelności niewymagalne. Mogą to być transakcje okazjonalne lub systematyczne. Największą zaletą tej usługi jest natychmiastowe udostępnienie środków w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności. Nie wymagamy deklaracji stałej współpracy.

Finansowanie wierzytelności dla Klientów, którzy oczekują indywidualnych rozwiązań
Dokonujemy w imieniu dłużnika płatności na rzecz wierzyciela. W ten sposób wierzyciel otrzymuje należne mu środki, a dłużnik dodatkowy czas na uregulowanie zobowiązania. Finansowane mogą być również należności niewymagalne. PRAGMA INKASO SA może dokonać płatności na rzecz wystawcy faktur przed terminem ich wymagalności.

Faktoring dla Klientów, którzy chcą zwiększyć płynność finansową
Jest kompleksowym rozwiązaniem dla sektora MSP. Dzięki faktoringowi firmy o mniejszych możliwościach samofinan­sowania mogą sprostać oczekiwaniom dużych kontrahentów, którzy żądają długich terminów płatności. Obejmujemy faktoringiem nawet pojedyncze transakcje, a także pakiety wierzytelności wymagalnych ( o przeterminowaniu do 60 dni).

O Firmie
Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Najbardziej kompleksowa na rynku oferta zarządzania należnościami sprawia, ze Klienci korzystający z oferowanych przez PRAGMA INKASO usług zachowują wysoki poziom płynności finansowej dzięki bieżącemu identyfikowaniu ich potrzeb i doborze optymalnych rozwiązań.
• ponad 3000 Klientów
• opłacanie wpisów sadowych w imieniu Klientów o łącznej wartości prawie 2 mln zł rocznie
• obsługa portfela wierzytelności o wartości blisko 200 mln zł
• ponad 100-osobowy zespół specjalistów z zakresu prawa i ekonomii
• oddziały w Bydgoszczy oraz Poznaniu

PRAGMA INKASO SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zapewnia swoim Klientom i Akcjonariuszom wysokie standardy w zakresie wiarygodności, transparentności oraz komunikacji.
• zdolności operacyjne pozwalające na aktywna obsługę kilkunastu tysięcy zleceń jednocześnie
• kompleksowa windykacja na każdym etapie postępowania (polubownym, sadowym, komorniczym) oraz działania terenowe w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem
• efektywne działania w każdym regionie kraju
• wewnętrzna kancelaria prawna prowadząca kilka tysięcy postępowań sadowych jednocześnie
• kredytowanie kosztów wpisu sadowego
• dostęp do kapitału umożliwiający natychmiastowe udostępnienie środków finansowych Klientom
• klarowne procedury zawierania umów