Strona główna Aktualności Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych – nowa regulacja od 1 lipca 2016...

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych – nowa regulacja od 1 lipca 2016 r.

1352
PODZIEL SIĘ

Od 1 lipca 2016 roku Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649),  do Ordynacji podatkowej wprowadzona zostanie nowa instytucja – pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych. Zgodnie z art. 138 d Ordynacji Podatkowej pełnomocnictwo ogólne upoważniać będzie do działania w imieniu mocodawcy we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Generalnie w toku postępowania przed organami podatkowymi i kontrolnymi strona, czyli płatnik, podatnik lub inkasent ma możliwość działania przez pełnomocnika, o ile charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania. Tymczasem wprowadzona nowelizacja od 1 stycznia 2016 r. dokonała rozróżnienia na trzy rodzaje pełnomocnictwa i są to pełnomocnictwo ogólne, szczególne albo do doręczeń. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych obowiązywać będą od 1 lipca 2016 r.

Pełnomocnictwo ogólne posiada najszerszy zakres i pozwala na działania w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. To strona postępowania wybiera pełnomocnika ogólnego. Jak pełnomocnik ogólny będzie traktowany także kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu podatkowego.

Jeśli chodzi o kuratora to możliwości są dwie. Organ podatkowy może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej, o ile kurator nie został już wyznaczony. Druga sytuacja występuje, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie będzie mogła prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, wtedy organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora. Organ, który złożył wniosek o kuratora bez zbędnej zwłoki informuje Ministra Finansów o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora.

Zgodnie z nowymi przepisami informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu Minister Finansów umieszcza w specjalnym rejestrze tj. w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Wprowadzono zasadę, że pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych mocodawca będzie zgłaszał do MF łącznie z jego zmianami, odwołaniem czy zmianami wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Ogólnie załatwianie spraw związanych z pełnomocnictwem ogólnym ma się odbywać elektronicznie. Papierowe formularze będą wyjątkiem np. w sytuacji wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających skorzystanie z formy elektronicznej. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji. Zgodnie z przepisami pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych może być zgłoszone także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie działania takie jak ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego będą odnosiły skutej od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego zgłaszania pełnomocnictw do Centralnego Rejestru oraz pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika zostanie uregulowany w odrębnym rozporządzeniu wykonawczym do Ordynacji Podatkowej.

 WW.