Strona główna Aktualności Uwaga na sprzedaż lasów ………..

Uwaga na sprzedaż lasów ………..

1011
PODZIEL SIĘ

Ostatnio pisaliśmy o zmianie zasad sprzedaży gruntów rolnych, jednakże praktycznie analogiczne zmiany dotknęły także sprzedaż gruntów leśnych.

Zmiany te zostały wprowadzone Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 586) i obowiązują od dnia 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z tą Ustawą sprzedaż gruntów leśnych także objęta jest pierwokupem Skarb Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe. Ustawa wskazuje, że ww. prawem pierwokupu objęte są:

  1. Grunty oznaczone jako las (Ls) w ewidencji gruntów i budynków lub
  2. Grunty przeznaczone do zalesienia określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy,
  3. Grunty leśne objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Jednocześnie przepisy stanowią, że w przypadku zawarcia w zakresie gruntów leśnych innej umowy aniżeli umowa sprzedaży lub też nawet w przypadku jednostronnej czynności prawnej, dotyczącej takiego gruntu – Skarb Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Jeśli owa równowartość pieniężna nie została ustalona w czynności prawnej, prawo do jej określenia przysługuje lasom państwowym reprezentowanym przez nadleśniczego. Jednakże nadleśniczy jest zobowiązany ustalić ją zgodnie z przepisami ustawy o gospodarcze nieruchomościami. Jeśli podmiot zbywający nie zgodzi się z dokonaną wyceną wówczas przysługiwać mu będzie prawo wystąpienia i ustalenie wartości do sadu powszechnego w terminie 14 dni od daty doręczenia mu oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o zamiarze nabycia tego gruntu leśnego.

Ustawa przewiduje także, że sprzedaż gruntów leśnych nie będzie podlegała prawu pierwokupu Skarbu Państwa lub nabyciu w trybie złożenia oświadczenia jeśli nabywcami będą:

  • małżonek zbywcy,
  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
  • osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • jednostka samorządu terytorialnego;

Nadto nowe uprawnienia Skarbu Państwa względem gruntów leśnych wyłączone są:

  • w przypadku dziedziczenia;
  • w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585).

Prawo pierwokupu oraz oświadczenie o przejęciu powinno być uskutecznione w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy lub o jednostronnej czynności prawnej. Zaznaczyć przy tym trzeba, że o umowie sprzedaży lub innej umowie aniżeli sprzedaż informację nadleśniczemu notariusz, natomiast w zakresie jednostronnej czynności prawnej osoba dokonująca tej czynności zobowiązana jest samodzielnie zgłosić się do nadleśniczego.

W końcu zaznaczyć trzeba, że w przypadku umowy sprzedaży gruntów leśnych lub w zakresie innej umowy niż umowa sprzedaży, także nadleśniczy może wystąpić do sądu ustalenie ceny – jeśli cena ta rażąco odbiega wg niego od wartości rynkowej gruntu. Sąd rozpoznając taką sprawę zobligowany jest do ustalenie wartości zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, co wiązać się będzie z pewnością z powołaniem biegłego lub biegłych w ww. zakresie.

Wszystkie czynności dotyczące gruntu leśnego dokonane z pominięciem regulacji ustawy pozostają nieważne.

Istotne jest również, że do umów sprzedaży lub innych zawieranych w wykonaniu umów zobowiązujących zawartych przed dniem 30 kwietnia br. nowych regulacji prawnych się nie stosuje.

WW.