Strona główna Aktualności Od 1 stycznia 2019 r. sposób wypłaty wynagrodzenia wskaże pracownik

Od 1 stycznia 2019 r. sposób wypłaty wynagrodzenia wskaże pracownik

2714
PODZIEL SIĘ
sposób wypłaty wynagrodzenia Lexagit.pl

Artykuł omawia nowe zasady obejmujące sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę obowiązujące od 2019 roku.  

Sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – regulacja prawna

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana sposobu przekazywania wynagrodzenia za pracę. Pracodawca wypłaci wynagrodzenie na rachunek płatniczy lub do rąk pracownika. Stanowi o tym wprost znowelizowany art. 86 par. 3  Kodeksu pracy (K.p.). [1]

Zgodnie z jego nowym brzmieniem nadanym przez ustawę z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (ustawa nowelizująca) [2] wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 „Zaproponowane brzmienie art. 86 § 3 K.p. spowoduje, że forma bezgotówkowa wypłaty wynagrodzenia będzie stopniowo stawała się formą wiodącą przy zachowaniu możliwości wypłaty do rąk pracownika. Zmiana dostosuje przepisy do zmieniających się preferencji pracowników, coraz powszechniej wybierających bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej .[3]

Zmiana w zakresie udostępnianych pracodawcy danych osobowych

W związku ze znowelizowanym art. 86 par. 3 K.p. w obszarze  danych osobowych żądanych od osoby starającej się o zatrudnienie  ustawodawca dodał pkt 3 do art. 22(1) par. 2 K.p. Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą pracodawca ma prawo  żądania od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. [4]

 „Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie w gotówce  do rąk własnych, będzie zobowiązany do złożenia stosownego wniosku. Wniosek będzie mógł zostać złożony także w postaci elektronicznej bez konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym” – podkreślił projektodawca .

Rachunek płatniczy, czyli jaki

Z  art. 2 pkt 25 ustawy o usługach płatniczych [5] wynika, że rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Z kolei transakcją  płatniczą jest zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. [6]

Zmiana dyspozycji w  zakresie sposobu, formy wypłaty  wynagrodzenia za pracę 

Pracownik może w każdym czasie zmienić dyspozycję odnośnie sposobu wypłaty mu wynagrodzenia. Stosowne pismo składa w swoim dziale kadr.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie o sygn. I PKN 917/00, zgodnie z którym pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Znowelizowany przepis nie obejmuje osób zatrudnionych na umowy prawa cywilnego

Z odpowiedzi na interpelację nr 26730 w sprawie sposobu wypłaty pensji dla pracownika wynika, że „określone w przepisach Kodeksu pracy zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę nie dotyczą wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych np. umowy – zlecenia. Terminy wypłaty wynagrodzeń i zasady ich wypłaty wynikają bezpośrednio z zawieranych umów, a jeżeli strony nie uregulowały tych kwestii w umowie to wynikają one z przepisów Kodeksu cywilnego.”

Obowiązki pracodawcy i pracownika po wejściu w życie ustawy nowelizującej

W związku ze zmianą sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę w terminie 21 dni od wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej tj. do dnia 22 stycznia 2019 pracodawca informuje w sposób przyjęty u danego pracodawcy, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Sposób podania informacji może przykładowo nastąpić poprzez ogłoszenie na tablicy, udostępnienie  w intranecie.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy powyższych informacji pracownik:

  • podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo
  • składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej. [7]

Wzory wniosków o wypłatę wynagrodzenia – co powinny zawierać  

Każdy wniosek  o wypłatę wynagrodzenia powinien zawierać :

  • nazwę miejscowość i datę jego sporządzenia,
  • oznaczenie pracownika,
  • oznaczenie pracodawcy,
  • tytuł wniosku,
  • treść wniosku,
  • podpis pracownika.
  1. Przykładowa treść wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika :

Zgodnie z dyspozycją art. 86 par. 3 Kodeksu pracy wnoszę o wypłatę mojego wynagrodzenia za pracę do rąk własnych począwszy od wynagrodzenia za styczeń   2019  r. 

  1. Przykładowa treść wniosku o wypłatę wynagrodzenia na rachunek płatniczy:

Zgodnie z dyspozycją art. 86 par. 3 Kodeksu pracy wnoszę o wypłatę mojego wynagrodzenia za pracę na  rachunek bankowy nr ……………………………………….., prowadzony w Banku ………………………. (nazwa i adres banku) począwszy wynagrodzenia za styczeń 2019 r.

Ważne!

W przypadku, gdy pracownik nie poda pracodawcy żądanych informacji, wówczas wynagrodzenie w dalszym ciągu zostaje wypłacane do rąk własnych pracownika. [8]

Podstawa prawna: 

– art. 1 pkt 1 – 2 , art. 10 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).

Objaśnienie :

[1] Kodeks pracy: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2018.917)

[2] Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018.357)

[3] Projekt ustawy nowelizującej: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/10512773572CA77FC12581D3003605EB/%24File/1995.pdf (dostęp w dniu 17 stycznia 2019 r.)

[4] Wynika to z art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej

[5] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U.2017.2003)

[6] Wynika to art. 2 pkt 29 ustawy o usługach płatniczych

[7] Wynika z art. 10 ust. 1-2 ustawy nowelizującej

[8] Wynika z art. 10 ust. 4 ustawy nowelizującej

Stan prawny na 17 stycznia 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.