Strona główna Aktualności Od 1 marca 2019 r. będą wyższe emerytury i renty – waloryzacja...

Od 1 marca 2019 r. będą wyższe emerytury i renty – waloryzacja 2019

1276
PODZIEL SIĘ
waloryzacja 2019 Lexagit.pl

Wyższe emerytury i renty wprowadza Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta w dniu 21 grudnia 2018 r.

Jakie świadczenia zostaną podwyższone

Na jej podstawie od 1 marca 2019 r. zostanie podwyższona:

1) najniższa emerytura oraz renta rodzinna do wysokości 1.100 zł miesięcznie

2) najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy do wysokości:

a) 100,00 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

b) 825,00 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy,

3) świadczenie przedemerytalne do wysokości  1.140,99 zł  miesięcznie.

Waloryzacja 2019 – na czym polega

Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej waloryzacja  przeprowadzana od dnia 1 marca 2019 r. polega na podwyższeniu kwoty otrzymywanego świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy emerytalnej, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji.

W uzasadnieniu projektu waloryzacji 2019 podano: „Podniesienie wysokości najniższej emerytury i renty oraz zagwarantowanie minimalnej wysokości waloryzacji świadczenia na poziomie 70 zł stanowi realną pomoc dla świadczeniobiorców o najniższych dochodach. W wyniku tego działania świadczenia osób otrzymujących najniższą emeryturę lub rentę wzrosną o ponad 44 zł netto. Takich świadczeniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest ponad 550 tys.”.

Ważne!

Kwoty waloryzacji świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia do którego nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia w 2019 r. wynoszą:

1) w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy – nie mniej niż 52,50 zł.

2) w przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji –  nie mniej niż 35 zł.

Waloryzacja 2019 w zakresie emerytur rolniczych

Waloryzacji podlegają także świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego rolników (art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858). Ich waloryzacja będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Co istotne, podwyżka świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie może być niższa niż kwota gwarantowana tj.  70 zł.

Z założeń projektodawcy ustawy nowelizującej wynika bowiem, że „emerytury rolnicze są chronione gwarancją najniższego świadczenia określonego w systemie powszechnym. Oznacza to, że jeżeli wysokość świadczenia rolniczego jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty”.

Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku – z urzędu

Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku nastąpi bez składania dodatkowych wniosków przez osoby zainteresowane. Instytucje wypłacające świadczenia (np. ZUS, KRUS) wyliczą je i powiadomią swoich świadczeniobiorców w drodze decyzji administracyjnych.

 

Źródło:

1) Kancelaria Prezydenta RP – http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,40,grudzien-2018-r-.html

2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw –https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/2_uzasadnienie_103%2C26%25_%2B_70_z%C5%82_101218_RM.pdf/7fc504ca-a79a-069a-b29d-2ac8bb27f809

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.