Strona główna Aktualności Korzystna zmiana w prawie ! Krótszy termin przedawnienia roszczeń

Korzystna zmiana w prawie ! Krótszy termin przedawnienia roszczeń

6103
PODZIEL SIĘ
umowa spółki cywilnej LEXAGIT.PL porady prawne online

W dniu 28 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy …

Ustawa nowelizująca została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pisaliśmy o tym w artykule:

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych – projekt zmian w Kodeksie cywilnym – https://lexagit.pl/przedawnienie-roszczen-cywilnoprawnych-projekt-zmian-kodeksie-cywilnym/

Ustawa wprowadza zmiany w Kodeksie cywilnym

Podpisana ustawa skraca podstawowe  terminy przedawnienia roszczeń poprzez  zmiany w art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.). Przyjęto w nim, że „termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat, a nie jak dotychczas lat 10. Ustawa wprowadza przy tym zasadę, iż koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Została również wprowadzona zmiana w  art. 125 K.c. zgodnie z którym „roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem 6 lat, a nie jak dotychczas z upływem lat 10”.

… oraz odrębnie  reguluje sprawy konsumenckie

„Zgodnie z dodanym przepisem art. 117 § 2(1) Kc po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. Natomiast zgodnie z nową regulacją art. 117(1) Kc w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności” –  czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii  Prezydenta RP. Ustawodawca wprowadził  również zmianę w art. 568 § 2 Kc, „przyjmując iż w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy”.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

W Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) wprowadzono:

1) „regulację wskazującą, iż obligatoryjnym elementem pozwu jest oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia”,

2) „zmianę w art. 889 § 1 pkt 1 oraz dodano nową regulację art. 889 (2) przewidujące, iż bank po otrzymaniu zawiadomienia komornika o zajęciu rachunku bankowego zablokuje środki na rachunku, natomiast nie będzie zobowiązany do bezzwłocznego przekazania środków na pokrycie należności, lecz będzie zobowiązany do przekazania tych środków na rachunek bankowy komornika po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu”.

Zmiany w innych ustawach

W art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  „przyjęto, iż bank po otrzymaniu zawiadomienia organu egzekucyjnego o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego zablokuje środki na rachunku, natomiast nie będzie zobowiązany do bezzwłocznego przekazania środków na pokrycie należności, lecz będzie zobowiązany do przekazania tych środków organowi egzekucyjnemu po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Natomiast w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (-) wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie okresów wskazanych w ustawie do ogólnych okresów przedawnienia przyjętych w zmianach wprowadzonych w Kodeksie cywilnym”.

Ważne!

„Do przysługujących konsumentom roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 Kc, znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia, natomiast jeżeli konsument nie podniesie do dnia wejścia w życie ustawy zarzutu przedawnienia w stosunku do roszczenia przedawnionego, z dniem wejścia w życie ustawy sąd z urzędu uwzględni przedawnienie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,(-)”

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP – www.prezydent.pl

Stan prawny na 30 maja 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.