Strona główna Aktualności Termin i sposób złożenia korekty PIT

Termin i sposób złożenia korekty PIT

2737
PODZIEL SIĘ
termin korekty PIT Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł zawiera informacje na temat terminu, sposobu złożenia korekty PIT, zawieszenia prawa do korekty PIT oraz korekty PIT z urzędu.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 70 par. 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznania podatkowe za 2017 rok można zatem korygować do końca 2023 roku.

Korekta złożonego zeznania rocznego PIT „polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku. Należy podkreślić, że korektę zeznania podatkowego może złożyć podatnik (osoba fizyczna), ponieważ zeznanie to złożył podatnik” – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 8 czerwca 2016 r. (Znak: IBPB-2-1/4518-4/16/MK z dnia 8 czerwca 2016 r.

W celu skorygowania  PIT – 37 za 2017 r. podatnik składa ten formularz ponownie  z zaznaczeniem w rubryce „Cel złożenia zeznania” kwadratu „korekta zeznania” i wypełnia go powtórnie.

Razem z korektą PIT należy złożyć  stosowny załącznik np. PIT/O, jeżeli podatnik dokonywał jakichkolwiek odliczeń. Wtedy załącznik taki „jest nieodłącznym elementem zeznania podatkowego i należy go zatem składać razem z zeznaniem, (-).

(-) Należy w tym miejscu zauważyć, iż w korekcie zeznania podatkowego podatnik dokonuje odliczeń od dochodu (przychodu), odliczeń od podatku takich samych jakich dokonał w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak załącznika PIT/O do korekty zeznania świadczyłby o tym, że podatnik w korekcie zeznania nie dokonuje żadnych odliczeń” – wyjaśnił  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (IBPBII/1/415-655/11/MK) z dnia 7 października 2011 r.

Zawieszenie prawa do korekty zeznania podatkowego PIT

Stosownie do art. 81b par. 1 pkt 1 O.p. uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Jeśli podatnik złoży wtedy korektę, wówczas będzie ona bezskuteczna. Urząd skarbowy powiadomi wtedy o tym podatnika.

„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (-) we wskazanym w art. 81b O.p. okresie podatnik nie ma możliwości jakiejkolwiek skutecznej ingerencji w określanie wysokości zobowiązania podatkowego (poprzez składanie stosownych korekt deklaracji podatkowych). Wbrew twierdzeniom strony z art. 81b O.p. nie wynika możliwość rozróżnienia sytuacji złożenia “zwykłej” deklaracji korygującej i deklaracji korygującej “anulującej” poprzednią deklarację korygującą”. [1] 

Ograniczenia w korekcie zeznania rocznego

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. podatnik mógł  w PIT 2017 skorzystać z preferencyjnego rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie może zatem korygować tej czynności poprzez złożenie korekty zeznania rocznego. Potwierdza to  interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak:0113 KDIPT2-2.4011.158.2017.3.KR) z dnia 1 września 2017 r., w której czytamy:

„stwierdzić należy, że data, do której należy złożyć zeznanie podatkowe roczne jest terminem, do upływu którego można złożyć i odwołać wniosek o wspólnym lub odrębnym rozliczeniu się małżonków. Po upływie tego dnia żadne oświadczenia woli w tym zakresie nie mogą wywołać skutków prawnych”.

Podatnik, który  chciałby złożyć korektę  w celu przekazania 1% swojego podatku na rzecz wskazanej  Organizacji Pożytku Publicznego ma taką możliwość, jeżeli złoży ją nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, czyli do końca maja 2018 r. Zezwala na to art. 45c ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. [2]

Korekta z urzędu – kiedy?

Organ podatkowy dokona poprawki w deklaracji PIT,  jeżeli stwierdzi, że zawiera ona drobne błędy w obliczeniach (np. podatnik nie zaokrąglił danej kwoty) lub inne oczywiste omyłki jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł. Może też zwrócić się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość (art. 274 O.p.).

Podsumujmy …

Deklarację podatkową PIT za 2017 rok złożoną do dnia 30 kwietnia 2018 r. podatnicy mogą korygować do 2023 roku. Korekty mogą dokonać wielokrotnie. Potwierdza to Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie I SA/Wr 1192/13. Czytamy w nim: „Prawidłowe jest stanowisko, że jedyną możliwością weryfikacji danych zawartych w deklaracji (korekcie), stanowiącej swoiste oświadczenie wiedzy podatnika, jest złożenie kolejnej deklaracji, odmiennej w swej treści od deklaracji poprzednio złożonej. Żadna inna forma skorygowania danych zawartych w deklaracji w przepisach prawa podatkowego nie została przewidziana – czy to w postaci „cofnięcia”, czy „anulowania” deklaracji”.

Złożenie korekty i wpłata zaległego podatku wraz z odsetkami pozwoli podatnikom uniknąć kar  w przypadku kontroli dokonywanej przez urząd skarbowy. Korektę zeznania PIT można dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście lub droga pocztową (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo elektronicznie.

Podstawa prawna:

– art. 3 pkt 5 i 6 , art. 7 par. 1,art. 70 par. 1,  art. 81 par. 1 i  2, art. 81b par. 1, art. 274  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800)

45c ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Wyrok NSA z dnia 29 marca 2011 r., I FSK 425/10

[2] Ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

Stan prawny na 28 maja 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.