Strona główna Aktualności Centralna Baza Rachunków – na czym ma polegać?

Centralna Baza Rachunków – na czym ma polegać?

925
PODZIEL SIĘ

Kolejny projekt ustawy został przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt ten dotyczy Centralnej Bazy Rachunków (CBR).

Projekt tej ustawy ma na celu ułatwienie lokalizowania środków finansowych, które pochodzą z przestępstw. Dodatkowo taka baza pozwoli na szybsze uzyskanie informacji przez komorników sądów i organy egzekucyjne o możliwych miejscach przechowywania przez dłużników wartości majątkowych.

Zgodnie z projektem w rejestrze znajdą się rachunki płatnicze, bankowe i rachunki w SKOK-ach; rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze oraz służące do ich obsługi rachunki pieniężne; dane dotyczące transakcji realizowanych na rzecz danego uczestnika funduszu i zapisanych w rejestrze uczestników funduszu lub ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego; IKE i IKZE; umowy ubezpieczenia umożliwiające osiąganie zysków pochodzących z kapitału złożonego w formie składek ubezpieczeniowych (umowa ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi), w szczególności umowy ubezpieczenia na życie powiązane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej; produkty lub usługi umożliwiające przechowywanie danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych.

Informacje o rachunku zawierać będą numer rachunku; dane identyfikacyjne wszystkich posiadaczy rachunku; dane identyfikacyjne beneficjenta i pełnomocników do rachunku; datę otwarcia i zamknięcia rachunku; kod waluty, w której księgowane są transakcje na rachunku; okres, na jaki rachunek został otwarty; rodzaj rachunku oraz NIP instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek.

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Projekt zawiera także model postępowania przy przetwarzaniu informacji dotyczących rachunków w celu ustalania miejsca przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Tego typu informacje dostarczać będą takie podmioty jak oddziały instytucji kredytowych, banki, SKOK-i, dostawcy usług płatniczych, firmy inwestycyjne, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne i emerytalne, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Bank Polski oraz podmioty oferujące produkty i usługi w zakresie przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych.

Natomiast informacje będą udzielane takim podmiotom jak sądy karne; jednostki organizacyjne prokuratury; organy Policji; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; Żandarmerii Wojskowej; organy Straży Granicznej; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; administracyjnym organom egzekucyjnym oraz centralnemu biuru łącznikowemu; komornicy sądowi.

WW.