Strona główna Aktualności Jakie zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.?

Jakie zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.?

1313
PODZIEL SIĘ

Zmiany w przepisach prawa nie ominęły także prawa budowlanego. Nowelizacja prawa budowlanego z 2016 roku dotyczy przede wszystkim zapisów związanych z robotami budowlanymi. Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r. będą dość istotne.

Powiększono m.in. katalog inwestycji, gdzie niepotrzebne będzie pozwolenie na budowę. Art. 29 Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wskazuje inwestycje, które można realizować jedynie na podstawie zgłoszenia.

Nie potrzeba już zezwolenia na budowę w przypadku domków letniskowych, oranżerii i ogrodów zimowych w formie oranżerii, garaży, budynków gospodarczych oraz altan. Pozwolenie nie będzie wymagane także w przypadku wiaty o powierzchni do 50 m² (pod warunkiem, że na każde 500 m² działki można postawić tylko jedną taką wiatę na podstawie zgłoszenia). Inwestycje te zostaną zwolnione z uzyskania pozwolenia, o ile ich powierzchnia nie przekroczy 35 m² i całkowita suma ich powierzchni nie przekroczy na jednej działce powierzchni 500 m².

Po dokonanej nowelizacji zezwala się na przeprowadzenie wszelkich robót budowlanych na podstawie zgłoszenia w sytuacji, gdy :

– następuje przebudowa mieszkalnych domów jednorodzinnych, o ile nie zostanie zwiększony obszar ich oddziaływania;

– dotyczą robot budowlanych polegających na docieplaniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 25 metrów;

– dotyczą robót budowlanych związanych z utwardzaniem powierzchni na terenie działek budowlanych, instalowaniu infrastruktury informacyjnej oraz reklamowej (bez reklamy świetlnej zlokalizowanej poza obszarem zabudowanym oraz reklamy, która miałyby być umieszczona na obiektach zabytkowych);

– dotyczy budowy niektórych urządzeń melioracji wodnych oraz przy obudowie lub przebudowie ujęć podziemnych oraz przy przebudowie sieci gazowych i elektroenergetycznych. Pozwolenie na budowę nie jest także wymagane przy przebudowie dróg i torów;

–  niepotrzebne jest także przy montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii (głównie pomp ciepła, kolektorów słonecznych wolnostojących oraz urządzeń fotowoltanicznych o mocy do 40 kW).

Bez pozwolenia możliwa jest także budowa oczyszczalni ścieków przydomowych, o ile wydajność nie przekracza 7,50 m3, na dobę, bezodpływowych zbiorników na nieczystości o pojemności nie większej niż 10 m3, obiektów gospodarczych, obiektów małej architektury, przydomowych basenów i oczek wodnych (gdy ich maksymalna powierzchnia wynosi nie więcej 50 m2).

Jednakże bez względu na ułatwienia pozwolenie na budowę będzie zawsze potrzebne, gdy inicjatywy i przedsięwzięcia wymagają oceny oddziaływania na środowisko naturalne oraz obszar Natura 2000.

Pozwolenie na budowę jest konieczne również przy planowaniu robót budowlanych, remontów czy przebudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Ważną zmianą jest także skrócenie z 30 do 21 dni terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy. W sytuacji, gdy organ nie wypowiedział się w ciągu 21 dni to inwestor może uznać, że organ nie uznał sprzeciwu (czyli wyraził milczącą zgodę).  Określono także ściślej czym jest instytucja istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzona została opcja korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przy jednoczesnym wydłużeniu terminu jego użytkowania ze 120 do 180 dni.

WW.