Strona główna Aktualności Utrwalona praktyka interpretacyjna – nowe pojęcie w działalności gospodarczej

Utrwalona praktyka interpretacyjna – nowe pojęcie w działalności gospodarczej

1703
PODZIEL SIĘ

W dniu 30 grudnia 2016 r. w Dz. U. poz. 2255 opublikowana została Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa ta wprowadza całą masę zmian do przepisów prawa w tym także do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednol. Dz. U. z 2016 r. 1829 ze zm.).

Jak wiadomo w polskim systemie prawa istotną funkcję pełnią interpretacje przepisów. Chodzi w tym względzie w szczególności o interpretacje podatkowe oraz właśnie interpretacje wydawane na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawową przyczyną dla której przedsiębiorcy występowali i występują nadal o wydanie interpretacji podatkowej jest uzyskanie wiążącego stanowiska danego organu i zapewnienie sobie ochrony związanej z wypełnieniem postanowień danej interpretacji prawa.

W powyższym zakresie Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jasno wskazywała, że:

Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji”.

Zmiana, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. wskazuje, że przedsiębiorca nie będzie obciążony karami, daninami publicznymi czy sankcjami także i wtedy gdy przedsiębiorca zastosuje się do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

Zmieniona ustawa zawiera przy tym definicję owej utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się:

„wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach.”

Aby podmioty zainteresowane wiedziały, jaka obowiązuje obecnie utrwalona praktyka interpretacyjna Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na swoich stronach podmiotowych, interpretacji prawnych, oczywiście po usunięciu danych identyfikacyjnych.

Jednocześnie ustawodawca przewidział, że w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności danej interpretacji, powinna być ona usunięta z tych publikatorów ze wskazaniem przyczyny usunięcia. Te same zasady dotyczą zmiany interpretacji.

Zobaczymy jak regulacje te stosowane będą w praktyce. Utrwalona praktyka interpretacyjna? Tego jeszcze w naszym systemie prawnym nie było.

PW.