Strona główna Aktualności Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

2181
PODZIEL SIĘ
Punkt informacji dla przedsiębiorcy Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia kwestie związane z uzyskaniem  indywidualnej interpretacji podatkowej. Powiada na pytanie: Co powinien zawierać  wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego?

Przypomnijmy …

Wielu podatników nie do końca rozumie  przepisy prawa podatkowego. Ustne  wyjaśnienie kwestii podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym nie ma mocy prawnej, ponieważ  „(-) urzędnik niesprawujący funkcji organu administracji, nie ma żadnej mocy decyzyjnej. Tylko na organie podatkowym spoczywa obowiązek udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień w postępowaniu podatkowym.” Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie  II FSK 668/13.

Podatnik może wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o wydanie  indywidualnej interpretacji podatkowej, jeżeli ma wątpliwości odnośnie prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego gdzie „(-) określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych. Przedmiotem interpretacji mogą być zaś takie sytuacje faktyczne, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego po stronie wnioskodawcy, które dotyczą sfery odpowiedzialności podatkowej tego podmiotu”. [1]

Pisaliśmy o tym w artykule:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (1)

Interpretacja indywidualna wydawana jest  na wniosek podatnika 

Zgodnie z dyspozycją art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej [2] na wniosek podatnika  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wniosek składa się na formularzu ORD-IN który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty  za wniosek (Dz.U. z 2017 r. poz. 343).

„Każda z wyszczególnionych w tym formularzu pozycji służy zamieszczeniu stosownej informacji niezbędnej do wydania interpretacji indywidualnej, przy czym wymaga podkreślenia, iż pozycje te są w sposób czytelny i jednoznaczny opisane” – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku  z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie II FSK 3077/13 (orzeczenie prawomocne).

Co powinien zawierać wniosek podatnika

Z art. 14b ust. 3 Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinien zawierać:

Wniosek o interpretację indywidualną powinien zawierać:

  1. Wyczerpujący opis stanu faktycznego lub przyszłego zdarzenia podatkowego

Niniejszy opis powinien być przedstawiony w sposób „(-)  umożliwiający bez żadnych wątpliwości ocenę możliwości zastosowania prawa podatkowego stan faktyczny oraz przepisy prawa, które w przedstawionej we wniosku ocenie wnioskodawcy mogą znaleźć do niego zastosowanie”. [3] Nie może on być  zatem „ (-) przedstawiony w sposób niezidywidualizowany, wielowariantowy i hipotetyczny”. [4] Organ skarbowy wzywa wtedy wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku według podanych zaleceń. Jeżeli w podanym terminie wniosek nie będzie skorygowany, wówczas nie  zostanie rozpoznany.

Przykład opisu zdarzenia podatkowego podanego w indywidualnej interpretacji podatkowej: 

(Znak: 0112-KDIL3-2.4011.236.2017.2.MK):

 „Wnioskodawczyni ma trzynastoletnią córkę, które choruje na cukrzycę insulinozależną (typ I). Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Córka nie osiąga dochodów. W związku z chorobą dziecka Wnioskodawczyni poniosła wydatki na zakup sensorów (…), które służą do ciągłego monitorowania glukozy. (-) Zakup sensora nie jest refundowany, a koszt jednej sztuki to 255 zł. (-) W związku z tym Wnioskodawczyni posiada faktury VAT internetowe. Z sensorów córka Wnioskodawczyni korzysta od 2017 r. W związku z tym opisana sytuacja dotyczy zeznania podatkowego za 2017 r. We wskazanym okresie Wnioskodawczyni zakupiła 18 sensorów na łączną kwotę 4590 zł.”.

  1. Zapytanie interpretacyjne

Zapytanie interpretacyjne to pytanie do organu skarbowego  związane z przedstawionym przez podatnika stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym.

 Przykład zapytania z wydanej interpretacji indywidualnej

(Znak: 0112-KDIL3-2.4011.236.2017.2.MK):

„Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup sensorów firmy (…), które służą do ciągłego monitorowania glukozy?”

  1. Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Na ocenę prawną składa się podanie przez podatnika  „(-) konkretnego przepisu bądź grupy przepisów, (-) w powiązaniu z przedstawionym przez siebie stanem faktycznym (-). Tylko wówczas organ interpretujący może określić czy zaproponowana interpretacja jest prawidłowa, czy też nieprawidłowa”. [5] Chodzi tutaj o podanie przepisu podatkowego wraz z wyjaśnieniem  jego zastosowania do przedstawionej sytuacji podatkowej.

Przykład oceny prawnej zdarzenia podatkowego podanego w interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.336.2017.2.BK):

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, ze niepełnosprawny wnioskodawca  „(-) zamierza podjąć starania o wykonanie pełnej protezy zębowej szczęki górnej, która będzie mocowana na dwóch implantach. Wydatek ten zostanie potwierdzony fakturą”. Wnioskodawca zadał pytanie interpretacyjne: „Czy koszt wykonania protezy Wnioskodawca może odliczyć od podatku za rok 2017?”

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że jest osobą niepełnosprawną, to na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych odliczyć od dochodu za rok, w którym poniósł wydatki”.

Działanie organu skarbowego

Po zapoznaniu się z wnioskiem interpretacyjnym organ skarbowy ocenia czy stanowisko podatnika podane we wniosku jest prawidłowe. Jeżeli jest ono prawidłowe, wtedy organ skarbowy może odstąpić od uzasadnienia prawnego. W przypadku gdy jest nieprawidłowe wtedy wskazuje stanowisko prawidłowe wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c par. 1 – 2 Ordynacji podatkowej).

Przykład uzasadnienia negatywnej ceny stanowiska podatnika podany w  interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.336.2017.2.BK):

„(-) nie kwestionując okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę, że wykonanie protezy zębowej ułatwi normalny proces odżywiania, to jednak wydatek ten nie może zostać uznany za wydatek, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wydatek jaki zamierza Wnioskodawca ponieść w związku z wykonaniem protezy zębowej nie może być uznany za wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie może być odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za 2017 r.”

Ważne!

Z art. 14d par. 1 Ordynacji podatkowej  interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Każda interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 14c par. 3 Ordynacji podatkowej).

Jakie są skutki interpretacji indywidualnej dla podatnika ?

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego  stanowi ochronę prawną dla podatnika. Zgodnie z art. 14k par. 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, [6] której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Jeśli wydana interpretacja dotyczyła przyszłego stanu faktycznego nie trzeba nadto zapłacić podatku, jeśli dotyczyła stanu faktycznego – w razie nieuwzględnienia jej w toku postępowania podatnik może zostać zobowiązany do zapłaty podatku. Dlatego najlepiej występować z wnioskiem o interpretację podatkową zanim dokona się zakupu czy podejmie inne działania – co do których podatnik ma wątpliwości.

W prawomocnym wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie I FSK 702/13 Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że „(-) co do ochrony prawnej jaka przysługuje podatnikowi w wyniku wydanej interpretacji indywidualnej wskazać należy, że (-) ochrona taka ma zastosowanie wówczas, gdy stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest tożsamy ze stanem faktycznym rozpoznawanej sprawy. W przeciwnym wypadku jeżeli stan faktyczny rozpoznawanej sprawy jest odmienny od stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, co ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, podatnik nie ma prawa korzystać z ochrony wynikającej z udzielonej indywidualnej interpretacji.”

Podsumujmy …

Interpretacja indywidualna prawa podatkowego  stanowi dla podatnika „(-) swego rodzaju pomoc prawną, która spełnia zarówno funkcję gwarancyjną, jak i ochronną”. [7] Występując o interpretację, podatnik chce bowiem uzyskać odpowiedź  na pytanie jakie przepisy podatkowe są właściwe dla przedstawionego w jego  wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Ich znajomość daje mu gwarancję, że  jeśli dostosuje się do nich, wtedy w czasie kontroli organy podatkowe nie będą kwestionować jego działań w obszarze podatkowym ( np. odliczenie od dochodu przysługującej ulgi podatkowej). Co więcej interpretacje podatkowe  stanowią źródło wiedzy dla innych podatników w zakresie właściwej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Podstawa prawna:

– art. 14b par. 1-3, art. 14c par. 1-3, art. 14d par. 1, art. 14k par. 3 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Objaśnienie:

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r., III SA/Wa 2235/14

[2] Ordynacja podatkowa : Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

[3] Wyrok Naczelnego  Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2013 r. , II FSK 2990/11

[4] Tamże

[5] Wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2016 r. , II FSK 3077/13

[6] Zwrot w art. 14k par. 3 Ordynacji podatkowej „uległa zmianie”  oznacza, uchylenie indywidualnej interpretacji podatkowej prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego

[7] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r., I FSK 1796/08

Stan prawny na 17 kwietnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.