Strona główna Aktualności Zmiany w umowach zlecenia od 2017 r. Jakie nowe obowiązki pracodawców pojawią...

Zmiany w umowach zlecenia od 2017 r. Jakie nowe obowiązki pracodawców pojawią się po tym dniu?

1432
PODZIEL SIĘ

W wyniku dokonywanych zmian w przepisach oraz w sytuacji gospodarczej zmieniła się również sytuacja osób pracujących na umowie zlecenia. W wyniku zmian od 1 stycznia 2017 roku przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa. W wyniku tego powstaną nowe obowiązki pracodawców.

Wymogi wobec pracodawców dotyczyć będą przede wszystkim ewidencjonowania przepracowanego czasu.

Nieprzestrzeganie nowych wymagań i przepisów zagrożone jest sankcjami. Określone stawki godzinowe stosowane będą do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych już trwających. Zmiany będą także wymagane w już zawartych umowach. Od 1 stycznia przyszłego roku obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa wprowadzona ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265). Oczywiście przepisy te nie dotyczą umów o dzieło i agencyjnych.

Ważne jest, że nowa stawka będzie dotyczyła zleceń zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i z przedsiębiorcami (którzy nie zatrudniają pracowników i nie współpracują ze zleceniobiorcami).

Według przepisów obecnie obowiązujących wysokość wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia jest swobodnie kształtowana przez strony.

Umowa zlecenia jest umową, gdzie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Tymczasem w praktyce umowa zlecenie jest rozumiana jako umowa nienazwana, gdzie przedmiotem jest świadczenie usług i do której stosowane są przepisy art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednol. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Zmiany w umowach zlecenia zakładają, że wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno być ustalone w umowie tak, aby każda godzina wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Oczywiście przyjmujący zlecenie nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej czy przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.

Stawka godzinowa dotyczyć będzie zleceniobiorców niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zlecenie poza prowadzoną działalnością, ale także realizujących zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (o ile nie zatrudniają pracowników i nie zlecają usług na podstawie umów-zleceń).

Nowelizacja wprowadza także obowiązek stosowania minimalnej częstotliwości wypłat wynagrodzenia dla zleceniobiorców. Obecnie wynagrodzenie zazwyczaj jest wypłacane po wykonaniu zlecenia, chociaż strony mogą zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia.

Od stycznia przyszłego roku w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc powstaje obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie równej minimalnej stawce godzinowej co najmniej raz w miesiącu. Płatność powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca.

Zmiany w umowach zlecenia zakładają także konieczność określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania umowy. Przepisy wprowadzają również karę grzywny za wypłatę wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalna stawka godzinowa.

WW.