Strona główna Aktualności Wniosek o egzekucję alimentów – o czym należy pamiętać?

Wniosek o egzekucję alimentów – o czym należy pamiętać?

1479
PODZIEL SIĘ
egzekucja z rachunku bankowego LEXAGIT.Pl porady prawne online

Dzisiaj więcej szczegółów na temat wniosku o egzekucję alimentów.

Wniosek o egzekucję alimentów – co powinien obejmować

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych może wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji.

Wniosek o egzekucję alimentów lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Jednakże nawet i w przypadku egzekucji alimentów organ egzekucyjny ma obowiązek stosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika (art. 799 § 1 k.p.c.).

Jakie szczególne obowiązki ciążą na komorniku jako organie egzekucyjnym w przypadku wniosku o egzekucję alimentów?

Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Dochodzenie  powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy (art. 1086 § 1 i 2 k.p.c.).

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej (art. 1086 § 4 k.p.c.).

Ponadto komornik jest uprawniony do żądania złożenia wyjaśnień i zasięgania informacji od m.in. organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (art. 761 k.p.c.).

Co w przypadku, gdy egzekucja świadczeń alimentacyjnych okaże się bezskuteczna?

W przypadku wniosku o egzekucję alimentów bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 1086 § 5 k.p.c.).

Podobnie umorzenia postępowania egzekucyjnego nie powoduje bezczynność wierzyciela. W tym przypadku nie ma zastosowania przepis art.  824 § 1 pkt 4 k.p.c. zgodnie z którym – jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji a  wierzytelność alimentacyjna.

Zgodnie z art. 1025 § 1 pkt 2 k.p.c. należności alimentacyjne korzystają z pierwszeństwa w zaspokojeniu w przypadku podziału sumy uzyskanej z egzekucji w kategorii drugiej, bezpośrednio po kosztach egzekucji. Kategoria ta obejmuje należności zaległe, a także bieżące wymagalne do dnia sporządzenia planu podziału wraz z odsetkami liczonymi do tego dnia.

Także wówczas, gdy wierzyciel złożył tytuł wykonawczy zasądzający alimenty od dłużnika przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności (art. 1036 k.p.c.), tak zgłoszona wierzytelność alimentacyjna podlega zaspokojeniu w kategorii drugiej zgodnie z art. 1025 § 1 pkt 2 k.p.c. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że nie jest to wierzyciel egzekwujący, który brał udział w postępowaniu od momentu jego wszczęcia (Uchwała SN, III CZP 104/09).

Podstaw prawna:

  • art. 1081 – 1088 K.p.c.
  • art. 758-843 K.p.c
  • art. 87, art. 88 K.p.
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2 (art. 506-1217) pod red. M. Manowskiej
  • I. Ignaczewski, M. Karcz, W. Maciejko, M. Romańska, Alimenty, Warszawa 2014

Stan prawny na dzień 20 września 2017 r.

 

Joanna Mucha – współpracownik Portalu