Strona główna Aktualności Wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – projekt...

Wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – projekt zmian podatkowych posła Szejnfelda

694
PODZIEL SIĘ

Na stronie Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (www.radapodatkowa.pl) zapoznać się można z tekstem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw przedstawionym na początku stycznia br. do konsultacji przez posła Adama Szejnfelda.

Projekt ten przewiduje w skrócie zwolnienie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres pierwszych 6 miesięcy z obowiązku wpłaty składek emerytalnych, rentowych i składki zdrowotnej, a następnie zmniejszenie ich wysokości o 1/3 w porównaniu do stawek podstawowych – przez okres kolejnych dwóch lat prowadzenia firmy.

Jednocześnie przedsiębiorcy mieliby możliwość skorzystania z kredytu podatkowego (zwolnienie z obowiązku wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych) przez okres 2 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zaś spłata zobowiązania podatkowego miałaby się rozpoczynać po upływie drugiego roku i trwać przez okres 5 kolejnych lat (w każdym roku po 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniach podatkowych składanych za lata, w których przedsiębiorca korzystał z kredytu podatkowego). Oczywiście likwidacja firmy, lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku w tym majątku spółki osobowej, w latach korzystania z preferencji lub w okresie kolejnych 5 lat, skutkować by musiały utratą zwolnienia i opodatkowaniem osiągniętego dochodu.

Zasady dotyczące kredytu podatkowego miałyby przy tym zastosowanie także do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem także do spółek z ograniczoną odpowiedzialności, spółek akcyjnych czy komandytowo-akcyjnych. Projekt ustawy obejmuje bowiem także zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie osób fizycznych regulacje dotyczące kredytu podatkowego obejmowałyby osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, a zatem takie które w roku rozpoczęcia działalności ani też w ciągu dwóch poprzedzających rok rozpoczęcia działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej same lub też jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej. W zakresie natomiast składek ZUS z korzystnych regulacji byłyby wyłączone osoby, które prowadzą aktualnie lub prowadziły w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed rozpoczęciem prowadzenia firmy działalność gospodarczą lub też będą wykonywały czynności w ramach firmy wyłącznie na rzecz swojego poprzedniego pracodawcy. Chodzi tutaj oczywiście o takie czynności, które przedsiębiorca wykonywał wcześniej będąc zatrudnionym na postawie umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy.

Projekt ten budzi już teraz szereg wątpliwości. Zobaczymy jednak jak się dalej potoczy proces legislacyjny w tej sprawie.

WW.