Strona główna Aktualności Ustawa wprowadzająca 70% stawkę podatku od odpraw i odszkodowań opublikowana w Dzienniku...

Ustawa wprowadzająca 70% stawkę podatku od odpraw i odszkodowań opublikowana w Dzienniku Ustaw

1127
PODZIEL SIĘ

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2015 r. poz. 1992 ukazała się Ustawa z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa ta wprowadza – począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. opodatkowanie 70% stawką podatkową odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji przyznawanych menedżerom zatrudnionym w spółkach Skarbu Państwa i dotyczyć ma dochodów osiągniętych od tej daty.

Nowe zapisy zostały ujęte w art. 30 ust. 1 pkt, 15) i pkt. 16) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 30 ust. 1 pkt. 15 u.p.d.f. stanowi, że:

„15) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania”.

 Z kolei art. 30 ust. 1 pkt. 16) u.p.d.f. uzyskał brzmienie zgodnie z którym:

„16) z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.”

Dla zastosowania ww. regulacji istotne jest zatem:

1) z jakim podmiotem ww. umowa o pracę lub o świadczenie usług została zawarta – tj. czy została zawarta ze spółką, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami,

2) jaka jest wartość odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji podlegających wypłacie, czy też wartość odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia ww. umów. W tym pierwszym przypadku stawka 70% znajdować będzie zastosowanie do odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, których wartość przekraczać będzie wynagrodzenie za ostatnie sześć miesięcy, zaś w drugiej sytuacji w części, w której wysokość odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia ww. umów będzie przekraczać trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika.

 WW.