Strona główna Aktualności Ustawa kominowa od 9 września 2016 r.

Ustawa kominowa od 9 września 2016 r.

1992
PODZIEL SIĘ

Warto pamiętać, że już od 9 września 2016 roku obowiązywać ma nowa ustawa kominowa, która reguluje zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zmiany te mają na celu obniżenie w kolejnych latach wynagrodzeń osób pełniących tego rodzaju funkcje.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń niektórych osób pełniących funkcje w spółkach Skarbu Państwa została podpisana przez Prezydenta 26 lipca 2016 roku i wprowadza wiele ważnych zmian. Przede wszystkim nowa ustawa uchyla i zastępuje kilka przepisów ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi(tzw. ustawa kominowa).

Najważniejsze zmiany pojawiające się w ustawie to zlikwidowanie możliwości niestosowania ograniczeń wysokości wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa w przypadku kontraktów managerskich, zwiększenie grona podmiotów, wobec których można będzie zastosować ustawowe ograniczenia wysokości wynagrodzeń na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, zmianie uległy także widełki określające dopuszczalną wysokość wynagrodzeń kadry managerskiej oraz wprowadzono wytyczne dotyczące wskazanych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.

Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy kominowej pozwalało na możliwość odejścia od stosowania jej przepisów i związanych z nimi ograniczeń wysokości wynagrodzeń. Dotyczyło to głównie managerów świadczących usługi w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, którzy jednocześnie zapewnili zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe ewentualnych roszeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem. Nowa ustawa rezygnuje z tej możliwości w całości.

Oczywiście nowa ustawa kominowa nie zostanie zastosowana do tych umów z managerami, które już obowiązują w chwili wejścia ustawy w życie.

Jednocześnie ma następować wdrożenie nowych przepisów najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

WW.