Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Czy w zakresie ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki...

Ulgi w PIT: Czy w zakresie ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki na płatne zabiegi operacyjne ? (6)

6114
PODZIEL SIĘ
wydatki na płatne zabiegi operacyjne LEXAGIT.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie: Czy odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega zabieg operacyjny wykonany za odpłatnością poniesioną przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną? W odpowiedzi zostało uwzględnione stanowisko organów skarbowych zawarte wydanych  najnowszych indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Przypomnijmy …

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne odliczenie w roku podatkowym poniesionych  wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.  [1]

Niniejsze wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane z innych źródeł. W przypadku, gdy zostały częściowo dofinansowane, wtedy odlicza się   kwotę zapłaconą przez podatnika.

Na temat regulacji prawnej ulgi rehabilitacyjnej pisaliśmy w dwóch artykułach:

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-1/

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-tym-ulga-leki-2/

Ulga na leczenie i rehabilitację

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 7a pkt 6 Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) podatnik może odliczyć  – wydatki na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Brak definicji ustawowej pojęć: zabieg”, „rehabilitacja oraz rehabilitacja lecznicza

W przepisach prawa podatkowego ustawodawca nie podał czym jest: zabieg”,rehabilitacjaorazrehabilitacja lecznicza”. W wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych organy skarbowe odwołują się do definicji tych pojęć zawartych w innych źródłach. „Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedii” PWN, zabieg” stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby), z kolei „rehabilitacja” jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych, natomiast „rehabilitacja lecznicza” jest to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię”. [2]

Koszty operacji  sfinansowanej przez podatnika nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – stanowisko organu skarbowego

Na termin zabiegu operacyjnego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest długi czas oczekiwania, sięgający nawet do kilku lat. Można z niego zrezygnować i opłacić ze swoich dochodów zabieg wykonany w prywatnej placówce medycznej.

Koszty operacji wykonanej prywatnie nie są jednak ujęte w katalogu wydatków zawartych w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT i nie mogą być odliczone w rocznym zeznaniu PIT. Tak wynika z wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (Znak: 0111-KDIB2-3.4011.243.2017.2.MK) w dniu 8 stycznia 2018 r.

Podatnik zapytał organ skarbowy o możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zabieg operacyjny na kolano wykonany w prywatnym szpitalu. Wydatek został poniesiony z jego środków własnych. Wnioskodawca przytoczył także Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 17 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1927/09 wydany w sprawie ze skargi podatnika na interpretacje organu skarbowego, a dotyczący pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W wyroku tym NSA zgodził się z wyrokiem WSA , „(-) że jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji” i oddalił kasację wniesioną przez Ministra Finansów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednakże, że wydatek  poniesiony przez wnioskodawcę  „(-) w związku z zabiegiem operacyjnym (-) nie może zostać odliczony zarówno na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również żadnego innego przepisu traktującego o odliczeniu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wskazany zabieg – jak wskazano w opisie sprawy – jest zabiegiem operacyjnym. Nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. Nie można również przyjąć, że jeśli zabieg operacyjny jest zabiegiem umożliwiającym rozpoczęcie dalszej rehabilitacji, to możliwe będzie skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Gdyby jego wolą było, aby do tego wydatku wliczać również każdego rodzaju działania medyczne (w tym np. zabieg operacyjny poprzedzający zabieg rehabilitacyjny i przyczyniający się do konieczności przeprowadzenia rehabilitacji), to niewątpliwie użyłby innego sformułowania”.

Wyraził swój pogląd  również  do powołanego przez wnioskodawcę orzecznictwa sądów administracyjnych twierdząc „(-) że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatnika, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organ, pomimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego”. Wydatki na płatne zabiegi operacyjne nie mogą zatem zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Koszty operacji nie są  ujęte w treści art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT

W zakresie ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu PIT jako wydatków na cele  rehabilitacyjne nie można odliczyć :

  1. Wydatku poniesionego w związku z zabiegami usunięcia z oczu naturalnych soczewek i zastąpienia ich specjalistycznymi, sztucznymi soczewkami, ponieważ zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie są to „(-) zabiegi rehabilitacyjne, lecz wyłącznie (-)  zabiegi o charakterze medycznym innym niż rehabilitacyjny. Wskazane wyżej zabiegi nie są zatem traktowane tak jakby były zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu medycznym np. operacyjnym” . Tak wynika z interpretacji indywidualnej (Znak: 0111-KDIB2-2.4011.190.2017.2.MZ) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  w dniu 18 września 2017 r.
  2. Wydatku poniesionego na zabieg wertebroplastyki, polegający na wstrzyknięciu tzw. cementu kostnego do trzonu kręgu złamanego lub będącego na granicy złamania. Organ skarbowy twierdzi iż „(-) tego rodzaju wydatek nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy, jak również żadnego innego przepisu traktującego o odliczeniu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”. Co istotne, istnieje „(-) wyrok potwierdzający prawidłowość poglądu organu interpretacyjnego wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1395/10, w którym stwierdzono, że „(…) „rehabilitacja” nie obejmuje operacji chirurgicznych zapobiegających upośledzeniu poruszania się, ale obejmuje zespół działań przystosowujących pacjenta po zabiegu operacyjnym do normalnej lub możliwej do osiągnięcia zdolności do samodzielności ruchowej”. [3]
  3. Wydatku poniesionego na artroskopię lewego barku.  W  interpretacji (Znak: 1061-IPTPB2.4511.76.2017.2.SR) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r. czytamy: „Wskazany zabieg artroskopii barku jest zabiegiem operacyjnym. Nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu operacyjnym. Nie można również przyjąć, że jeśli zabieg artroskopii jest zabiegiem umożliwiającym rozpoczęcie fizykoterapii, to możliwe będzie skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.”.

Zdaniem organów skarbowych nie można uznać m.in. także następujących wydatków na zabiegi operacyjne  jako poniesionych  na zabiegi  rehabilitacyjne:

  • wydatki na ekstrakcję zębów – „(-) poniesione na skutek choroby nowotworowej i jej leczenia radiologicznego i farmakologicznego” – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.225.2017.1.MM) z dnia 1 września 2017 r. ,
  • wydatek zakup i wszczepienie endoprotezy – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi  (Znak: 1061-IPTPB2.4511.467.2016.5.KK) z dnia 29 listopada 2016 r.,
  • wydatek na zabieg operacyjny artroskopię stawu kolanowego – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (Znak: IBPB-2-1/4511-185/16/MZ) dnia 10 maja 2016 r.

Podsumujmy…

W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik z niepełnosprawnością lub podatnik na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne  nie odliczy  wydatku poniesionego na zabiegi operacyjne.  Organy skarbowe podkreślają, że „(-) wydatek ten nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym innym niż zabieg rehabilitacyjny. [4]

Powołane  przez wnioskodawców wyroki sądów administracyjnych  nie są wiążące dla organów skarbowych. Dotyczą bowiem indywidualnych spraw podatników. Osoby zainteresowane zawsze mogą złożyć wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, po to żeby mieć pewność czy mogą odliczyć w PIT przedmiotowy wydatek.

Podstawa prawna:

– art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 6, ust. 7b, ust. 7e, Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Z art. 26 ust. 7e Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością dokonają stosownego odliczenia, jeżeli dochody niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 10.080 zł rocznie.

[2] Interpretacja indywidualna (Znak: 0112-KDIL3-2.4011.303.2017.2.MKA) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 9 listopada 2017 r.

[3] Interpretacja indywidualna (Znak: 0111-KDIB2-3.4011.78.2017.1.HK) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 3 lipca 2017 r.

[4] Interpretacja indywidualna (Znak: IBPBII/1/415-327/14/JP) wydana przez  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 28 lipca 2014 r.

Stan prawny na 30 marca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.