Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1)

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1)

2697
PODZIEL SIĘ
ulga rehabilitacyjna Lexagit.pl porady prawne online

W artykule zostały przedstawione ogólne zasady skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w  zeznaniu podatkowym za rok 2017 w oparciu o przepisy ustawy podatkowej.  

W rocznym zeznaniu podatkowym podatnik, który jest  osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). [1]

W PIT 2017 ustawodawca wprowadził  możliwość odliczenia od dochodu:

1) utrzymanie psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

2) przewóz osoby niepełnosprawnej jej własnym samochodem (lub samochodem  którego jest współwłaścicielem) lub samochodem podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub dziecko niepełnosprawne do ukończenia przez nie 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Podwyższony został także limit dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika.

Ulga rehabilitacyjna – podwyższony próg dochodowy

W rozliczeniach ulgi rehabilitacyjnej przez opiekunów osób z niepełnosprawnością za rok 2017 podwyższony został limit dochodu osoby  niepełnosprawnej. W art. 26 ust. 7e ustawy podatkowej prawodawca  podaje, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej z odliczeń mogą skorzystać podatnicy, którzy mają na utrzymaniu  następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł . [2]

Opiekun prawny osoby niepełnosprawnej nie zawsze będzie mógł skorzystać z odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską  nr 18272 w sprawie ulgi rehabilitacyjnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych udzielonej w dniu 12 stycznia 2018 r. : „Biorąc pod uwagę wysokość dochodu za 2017 r. z tytułu renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego (łącznie 11 718,70 zł, z czego renta wyniosła 9 882,70 zł, a zasiłek pielęgnacyjny – 1 836 zł), (…) nie można uznać, że osoba niepełnosprawna, której dochód przekroczył 10 080 zł pozostaje na utrzymaniu podatnika”.  Udzielający odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dodał, że „(-) obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu osoby niepełnosprawnej branego pod uwagę przy ustalaniu czy osoba ta pozostaje czy też nie pozostaje na utrzymaniu podatnika”. [3]

Katalog wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej

Wykaz wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Należy do nich m.in.: 

1) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

3) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

4) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

5) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

6) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

7) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

8) leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

9) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

10) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł

Podatnik odlicza w PIT poniesione przez siebie  wydatki  

Z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który: uzyskał dochody (przychody) opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z art. 26 ust. 7b. ustawy podatkowej wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega żnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Udokumentowanie poniesionych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Stosownie do  art. 26 ust. 7c. ustawy podatkowej w przypadku wydatków w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł na:

1) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

2) utrzymanie psa asystującego;

3) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia,

na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;

2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

W przypadku innych wydatków dotyczących ulgi rehabilitacyjnej a contrario konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających ich faktyczne wydatkowanie.

Osoby uprawnione do odliczenia wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Warunkiem odliczenia wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w  odrębnych przepisach (art. 3 ustawy rehabilitacyjnej  i wydanego na jej podstawie rozporządzenia MGPiPS (par.  13 ust. 2) [4] lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 4a ustawy rehabilitacyjnej i wydanego na jej podstawie rozporządzenia MGPiPS). Powyższe wynika z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT

Jaki formularz PIT

Podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej ma możliwość rozliczenia jej w deklaracjach podatkowych PIT-37 i PIT-36, odliczając poniesione wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu. PIT 2017 składa do końca kwietnia 2018 r. Natomiast podatnik rozliczający się ryczałtem może odliczyć ulgę rehabilitacyjną od przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym PIT-28. Do  powyższych formularzy dołącza się wtedy PIT/O (informacja o odliczeniach). PIT- 28 za rok 2017 składa się w urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:

– art. 1 pkt 16 lit.b) i d) , art. 4 ust.  1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175)

– art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a – 7e   Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Ustawa o PIT : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

[2] Podwyższony próg dochodowy osoby niepełnosprawnej  pozostającej na utrzymaniu podatnika wynika z  art. 1 pkt 16 lit. d) Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175)

[3] Interpelacja nr 18272 w sprawie ulgi rehabilitacyjnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=DD9D00651476434FC12581FD004D3C8A  (dostęp w dniu 7 marca 2018 r.)

 [4] Chodzi w tym przypadku Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz wydane  na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110)

Stan prawny na 7 marca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad naszej Kancelarii : https://lexagit.pl/porady-prawne