Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2)

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2)

3307
PODZIEL SIĘ
ulga na leki Lexagit.pl porady prawne online

W jaki sposób niepełnosprawny lub jego opiekun prawny może w PIT za 2017 r. odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup leków? Odpowiedź w temacie ulgi na leki zawiera poniższy artykuł.

Regulacja prawna ulgi rehabilitacyjnej w ustawie o PIT

Ulga rehabilitacyjna są to wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.  Stosownie do art. 26 ust. 7e Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 (ustawa o PIT) opiekunowie prawni osoby niepełnosprawnej mogą skorzystać z ulgi, jeśli dochody niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 10. 080 zł rocznie.

Przepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera ich zamknięty katalog. Są one które odliczane są od dochodu.

Powyższe oznacza, że „(-) odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. (-) Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca”. [1]

Z Interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak:  0112-KDIL3-2.4011.24.2017.2.DJ)  w dniu  13 kwietnia 2017 r. wynika, że „(-) możliwość odliczenia ulg podatkowych w rozliczeniu rocznym, np. ulgi rehabilitacyjnej nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia małżonków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami małżonkowie składający wspólną deklarację podatkową, mogą skorzystać ze wszystkich przysługujących im ulg i odliczeń, przy czym każdy z nich odlicza je samodzielnie.

Co ważne, wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają odliczeniu od dochodu  podatnika jeżeli  nie zostały dofinansowane lub sfinansowane z  żadnego funduszu albo nie zostały zwrócone podatnikowi. W przypadku ich częściowego sfinansowania „(-) odliczeniu podlega żnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie ( art. 26 ust. 7b ustawy o PIT).

Warunki odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Podatnik, który chce odliczyć poniesiony wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinien posiadać  m.in.  udokumentowaną niepełnosprawność (art. 26 ust. 7d ustawy o PIT).  W art. 26 ust. 7f ustawy o PIT ustawodawca wyszczególnia: „(-) ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawnoś

„Co do zasady więc, odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności lub istnienie niepełnosprawności datowane są wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności może – od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data istnienia niepełnosprawności – odliczać te wydatki, które uprawniają do odliczeń niezależnie od tego, do której grupy inwalidztwa dana osoba została zakwalifikowana, zaś od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności – te wydatki, których odliczenie zostało uzależnione od posiadania określonej grupy inwalidztwa – podkreśla  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.348.2017.3.MM) wydanej w dniu 18 grudnia 2017 r.

Ulga na leki w PIT  

Z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT  w zakresie ulgi rehabilitacji  można  odliczyć  wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej (Znak: 0113-KDIPT3.4011.95.2017.2.KSM) wydanej w dniu z 14 lipca 2017 r. stwierdził, że: ”W omawianym przepisie nie określono w jakiej formie lekarz specjalista powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków stale lub czasowo (-). Dla celów dowodowych zasadnym jest jednak przyjęcie formy pisemnej, np. zaświadczenia. Zaświadczenie to może być sporządzone w dowolnej formie (nie ma ustalonego formularza zaświadczenia), powinno jednak z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres czasu powinny być stosowane przez wymienioną z imienia i nazwiska osobę niepełnosprawną. (-) Przy czym zaznaczyć również należy, że ww. zaświadczenie, to nie jedyny dokument, na podstawie którego można określić konieczność stosowania określonych leków. Może to być każdy inny dokument, z którego będą wynikały powyższe dane.”

Brak definicji „leku” w ustawie o PIT

W przepisach ustawy o PIT ustawodawca nie podaje definicji „leku”. W  interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego organ wydający przyjmuje, że „(-) posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. –  Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2221)”.  [2] W art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy zawarta jest  definicja: leku aptecznego, leku gotowego, leku recepturowego i produktu aptecznego. Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r. [3]

Sposób odliczenia wydatków na leki w PIT

Odliczenie wydatków na leki dla osoby niepełnosprawnej  dokonywane jest w każdym miesiącu. Od kwoty wydanej na zakup leków  odejmuje się 100 zł,  a otrzymaną w ten sposób nadwyżkę odlicza się. Jeżeli wydatkowana kwota jest mniejsza niż 100 zł wtedy nie można odliczyć żadnej ulgi na leki.

Przykłady:

  1. W styczniu 2017 r. wydatek na leki wynosił 135 zł . Odliczeniu od dochodu podlega wtedy kwota 35 zł (135 zł i 100 zł = 35 zł).
  2. W lutym 2017 r. podatnik wydał na leki kwotę 60 zł . W tej sytuacji nie można dokonać odliczenia, ponieważ kwota nie przekracza 100 zł.

Czy podatnik może odliczyć zakup suplementu diety?

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych  w rozliczeniu rocznym nie może odliczyć wydatku na zakup suplementów diety. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.383.2017.1.IL) wydanej w dniu  15 stycznia 2018 r. : „(-) wydatek związany z zakupem suplementu Collagen 4D Activ+ (90 amp.) + Cardio Q10 (30 amp.), nie został wymieniony jako podlegający odliczeniu w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem jego poniesienie nie uprawnia do dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej”.

Udokumentowanie przez podatnika wydatku poniesionego na leki  

Poniesienie wydatku na zakup leków należy udokumentować najlepiej imienną fakturą VAT wydaną przez sprzedającego (np. aptekę).  W myśl art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Podstawa prawna:

– art. 26 ust. 7 pkt 4 , ust. 7a pkt 12, ust. 7b, ust. 7d,  ust. 7e, ust, 7f , Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
(Znak: 0112-KDIL3-2.4011.24.2017.2.DJ ) z dnia z 13 kwietnia 2017 r.

[2] Tak wynika z interpretacji  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.383.2017.1.IL) z dnia 15 stycznia 2018 r.

[3] Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polski ( Dz.U Min. Zdr. z 2017 r. poz. 45) -http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/45/journal/3754 (dostęp w dniu 9 marca 2018 r.)

Stan prawny na 9 marca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.