Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Które wydatki ponoszone na zakup sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych...

Ulgi w PIT: Które wydatki ponoszone na zakup sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej? (7)

4043
PODZIEL SIĘ
urządzenia rehabilitacyjne Lexagit.pl porady prawne online

Nie wszystkie wydatki ponoszone na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych można w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć w PIT. W niniejszym artykule zostały podane  niektóre z nich w oparciu o wydawane interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Przypomnijmy …

Z dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 (ustawa o PIT)  wynika, że możliwe jest  odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Co istotne, dochody osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika nie mogą przekraczać w roku podatkowym 2017 kwoty 10.080 zł  (art. 26 ust.7e ustawy o PIT). 

Powyższe wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane z innych źródeł . W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane, wtedy  odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (art. 26 ust. 7b ustawy o PIT).

Pisaliśmy o tym w dwóch artykułach:

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-1/

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-tym-ulga-leki-2/

Indywidualny sprzęt i urządzenia niezbędne w rehabilitacji

Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT w zakresie ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

„Podkreślić przy tym należy, że określenie „niezbędnych w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne – mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiających tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Zatem (…) nie wystarczy tylko aby określony sprzęt ułatwiał osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, ponieważ wymagane są jeszcze inne cechy, którymi winien się charakteryzować, aby mógł być odliczony. Powyższy pogląd jest uzasadniony, ponieważ ogranicza możliwość odliczenia jakiegokolwiek wydatku, nieposiadającego indywidualnych cech, przeznaczenia i niezbędnego w rehabilitacji”- wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej w dniu 6 marca 2018 r. interpretacji indywidualnej (Znak: 0114-KDIP3-3.4011.5.2018.2.AK).

Które wydatki na zakup sprzętu nie podlegają  odliczeniu od dochodu – stanowisko organów skarbowych

Organy skarbowe uważają, że odliczeniu od dochodu nie podlega:

  1. 1. Wydatek poniesiony na zakup dla niepełnosprawnego syna „(-) sprzętu do zapisu audio i video, komputera i drobnych do tego akcesoriów”. Organ skarbowy stwierdza ; „(-) mimo, że zakupione sprzęty pomogą synowi Wnioskodawcy na większe otwarcie i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, to zaznaczyć należy, że jako ogólnodostępne urządzenia techniczne mieszczą się one w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności” [1]
  2. Wydatek poniesiony na zakup drukarki komputera przez niepełnosprawną wnioskodawczynię ze zdiagnozowanym zespołem Guillaina Barrego w celu podjęcia pracy zdalnej jako informatyk. Organ skarbowy uważa, że niniejszy wydatek poniesiony na (-) ogólnodostępne urządzenie techniczne mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności. (…) W związku z powyższym, (-) na zakup drukarki oraz planowany zakup komputera nie spełniają kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” [2]
  3. Wydatek poniesiony na zakup samochodu osobowego przez osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu. W Decyzji Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Znak: : BD-F/415-16/05/z) z dnia 11 sierpnia 2008 r. czytamy: „Nie można dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków poczynionych na zakup samochodu osobowego, ponieważ samochód nie jest sprzętem ani urządzeniem, ani też narzędziem technicznym. Aby wydatek na zakup samochodu osobowego uznać za poniesiony na rehabilitację – musiałoby to wprost wynikać z zapisów ustawowych”.
  4. Wydatek na wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego „(-) mimo, że konieczność jego użytkowania w przedstawionym stanie faktycznym jest bezsporna”. [3]
  5. Wydatek na zakup pralki automatycznej, ponieważ może „(-)
    służyć osobie niepełnosprawnej jako urządzenie niezbędne w życiu codziennym. (-) Nie kwestionując zatem przydatności pralki automatycznej, należy jednakże stwierdzić, iż urządzenie to mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności”. [4]
  6. Wydatek na zakup pościeli wełnianej z uwagi na to, że „(-) pościel nie jest sprzętem, urządzeniem, czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych”. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji podatkowej (Znak: ILPB2/415-272/08-2/ES) z dnia 7 lipca 2008 r.

Podsumujmy …

Zakupiony sprzęt lub urządzenie rehabilitacyjne ma zapewnić ułatwienie wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną i musi mieć związek z jej niepełnosprawnością. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.72.2017.2.MM) wydanej w dniu 14 czerwca 2017 r. wyraził następujący pogląd: W celu „(-) potwierdzenia prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi Wnioskodawczyni może wystąpić do lekarza specjalisty o wydanie zaświadczenia z którego będzie wynikało, że zakupiony materac jest niezbędny w rehabilitacji i jest w niej wykorzystywany oraz służy przywracaniu sprawności organizmu (-) stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności (wskazanych w symbolu przyczyn niepełnosprawności – w orzeczeniu o niepełnosprawności)”

Stąd też wydatek poniesiony na zakup ogólnodostępnych urządzeń technicznych np. laptop, pościel rehabilitacyjna  lub pralka automatyczna  nie może być odliczony  w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ zdaniem organów skarbowych stanowi artykuł powszechnego użytku z którego „(-) w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności”. Nic ich zatem nie wyróżnia, stąd trudno też „(-) mówić o indywidualnym charakterze zakupionego sprzętu (laptopa)”. [5]

Podstawa prawna:

– art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3, ust. 7b, ust. 7e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna (Znak: 0114-KDIP3-3.4011.5.2018.2.AK) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 6 marca 2018 r.

[2] Interpretacja indywidualna (Znak: 1462-IPPB4.4511.1170.2016.2.PP) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  w dniu 5 stycznia 2017 r.

[3] Interpretacja indywidualna (Znak: IBPBII/1/415-994/11/HK) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  w dniu 27 lutego 2012 r.

[4] Tamże

[5] Interpretacja indywidualna  (Znak: 1462-IPPB4.4511.1090.2016.2.AK)  wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 listopada 2016 r.

Stan prawny na 4 kwietnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.