Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Nie wszystkie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej...

Ulgi w PIT: Nie wszystkie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (8)

4862
PODZIEL SIĘ
wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł  odpowiada na pytanie: Które wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie mogą być odliczone w PIT 2017 ? W artykule zostało przedstawione m.in. stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który od 1 marca 2017 r. wydaje z wniosku podatników interpretacje przepisów prawa podatkowego. 

Przypomnijmy …

Ulga rehabilitacyjna, przysługuje podatnikom legitymującym się jednym z trzech stopni niepełnosprawności  oraz podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły  kwoty 10 080 zł. Z dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.200 (ustawa o PIT) wynika, przysługuje im prawo odliczenia od dochodu za dany rok podatkowy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wielu niepełnosprawnych podatników ma jednak wątpliwości co do prawidłowego odliczenia  od dochodu wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Niektóre z nich są istotne, ale  nie mogą być odliczone.  Nie mieszczą się bowiem w katalogu wydatków podlegających odliczeniu zawartych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.

„Należy zaznaczyć, że katalog ulg (…)  jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a cyt. ustawy jest niedozwolona” – wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (Znak: 0112-KDIL3-2.4011.347.2017.1.MK) z dnia 12 stycznia 2018 r.

Pisaliśmy o tym w trzech poprzednich artykułach:

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2)

Ulgi w PIT:  Czy w zakresie ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki poniesione na płatne zabiegi operacyjne ? (6)

Ulgi w PIT: Które wydatki ponoszone na zakup sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych nie mogą być odliczone  w ramach ulgi rehabilitacyjnej ? (7)

Wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego

W zakresie ulgi rehabilitacyjnej urzędy skarbowe nie akceptują wszystkich wydatków, które poniósł niepełnosprawny podatnik lub jego opiekun prawny. Akceptują tylko te, które mają istotne powiązanie z orzeczoną niepełnosprawnością i znajdują się w ustawowym katalogu wydatków.

Co więcej, odliczenia związane z niepełnosprawnością znajdujące się w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT są niejasne dla podatników. Stąd też na wniosek podatników wydawane są indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Pozwalają one  uzyskać informacje o możliwości odliczenia  przedmiotowego wydatku w zakresie niniejszej ulgi. Zmniejsza to tym samym tzw. ryzyko podatkowe, w sytuacji gdy podatnik nie ma pewności czy powinien dany wydatek odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu PIT.

Nie każdy wydatek uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej – najnowsze interpretacje podatkowe

Nie każdy poniesiony wydatek podatnik może odliczyć od dochodu w ramach przysługującej mu ulgi rehabilitacyjnej – twierdzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacjach przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym podatnik nie odliczy:

  1. Wydatku poniesionego na „(-) zakup abonamentu (pakietu) dietetycznego, w skład którego wchodzą wizyty u lekarza, zalecane przez niego ćwiczenia na przyrządach, wizyta u dietetyka dwa razy w miesiącu, badania diagnostyczne i ambulatoryjne, badanie specjalnym przyrządem gęstości ciała, zalecana dieta (bardzo droga). „Korzystanie z zakupionego przez Wnioskodawczynię abonamentu (pakietu) dietetycznego niewątpliwie wpłynie na polepszenie ogólnego stanu zdrowia Wnioskodawczyni, jednakże wydatku na zakup tego abonamentu nie można zakwalifikować do żadnej z kategorii wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a ww. ustawy” – uznał Dyrektor KIS. [1]
  2. Wydatku poniesionego na zabiegi operacyjne i prywatne wizyty u lekarzy specjalistów „Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Gdyby jego wolą było, aby do tego wydatku wliczać również każdego rodzaju działania medyczne (w tym np. zabieg operacyjny poprzedzający zabieg rehabilitacyjny i przyczyniający się do konieczności przeprowadzenia rehabilitacji), to niewątpliwie użyłby innego sformułowania. (-) W katalogu tych wydatków nie mieszczą się również wydatki na wizyty lekarskie, które nawet jeśli są zlecone przez lekarzy prowadzących i stanowią nieodłączny element procesu rehabilitacji – nie mogą zostać zaliczone do zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r., sygn. akt II FSK 2853/11 „(…) nie każda wizyta u lekarza specjalisty jest jednocześnie zabiegiem leczniczo-rehabilitacyjnym i nie ulega wątpliwości, że wizyty kontrolne u lekarza, czy też badania lekarskie nie są tożsame z określeniem „zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne” – czytamy w interpretacji indywidualnej (Znak: 0111-KDIB2-3.4011.243.2017.2.MK) wydanej przez Dyrektora KIS  w dniu 8 stycznia 2018 r.
  3. Wydatku poniesionego na płatne badanie usg, ponieważ „(-) ustawodawca w obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidział możliwości ich odliczenia”. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (Znak: 0112-KDIL3-2.4011.347.2017.1.MK) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 12 stycznia 2018 r.
  4. Wydatku poniesionego na opłacenie pobytu w Rodzinnym Domu Opieki (opieka całodobowa). Dyrektor KIS wyraził pogląd, „(-) że domy opieki, działające w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, zajmują się zapewnieniem całodobowej opieki, zaspokajaniem potrzeb w zakresie zamieszkania, wyżywienia, niezbędnych usług medycznych. Działania te mają na celu zapewnienie opieki w stopniu umożliwiającym godne życie osobom tam przebywającym. (-) Tym samym nie ma przesłanek do stwierdzenia, że Rodzinny Dom Opieki X, w którym przebywa Wnioskodawca, spełnia wymogi do uznania go za placówkę, w której odpłatny pobyt uprawnia do odliczenia wydatków z tym związanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne”. [2]

Brak możliwości odliczenia niektórych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej – nadal aktualne stanowisko organów skarbowych

 Zdaniem organów skarbowych podatnik nie odliczy  również:

  1. Wydatku poniesionego na ocieplenie budynku mieszkalnego, ponieważ „(-) prace związane z dociepleniem budynku są podyktowane w każdym przypadku potrzebą remontu i modernizacji nieruchomości bez względu na to, kim są mieszkańcy budynku”. [3]
  2. Wydatku poniesionego na „(-) zakup gaz potrzebnych do zabiegów fizjoterapeutycznych, materiałów opatrunkowych i okładów, (-) zakup klisz do rezonansów” gdyż „(-) nie spełniają kryterium urządzenia, sprzętu, czy też narzędzia, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy. [4] Ponadto, należy stwierdzić, iż wyroby te mieszczą się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności. Środki te nie mieszczą się również w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 12 ww. ustawy” [5]. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej (Znak: IPPB4/415-19/13-4/MP) w dniu 17 kwietnia 2013 r.
  3. Wydatku poniesionego za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „(-) ponieważ na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisu konstytuującego taką ulgę”. [6]
  4. Wydatku poniesionego na wynajem „urządzenia do tlenoterapii oraz z jego dostawą do miejsca zamieszkania” Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wydatku na wynajem urządzenia do tlenoterapii oraz jego dostawę do miejsca zamieszkania nie można zakwalifikować jako wydatku na wyposażenie mieszkania określonego w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż urządzenie do tlenoterapii nie przydaje lokalowi mieszkalnemu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Urządzenie to niewątpliwie ułatwia wykonywanie czynności życiowych, jednakże nie przyczynia się w żaden sposób do ulepszenia, poprawienia funkcjonalności mieszkania” – podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej  (Znak: ITPB2/4511-210/16/MM) wydanej w dniu 24 maja 2016 r.
  5. Wydatku z tytułu korzystania z pływalni , bo „(-) nie można stwierdzić, iż ogólnodostępny basen jest placówką specjalizującą się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez ogólnodostępny basen robią to bez udziału rehabilitanta, na własną odpowiedzialność. Nie są one kierowane na określone ćwiczenia, które uwzględniałyby rodzaj i stopień niepełnosprawności, a więc usług oferowanych przez takie placówki nie można zaliczyć do zabiegów rehabilitacyjnych w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy”. [7]

Podsumujmy …

W niniejszym artykule zostały podane wydatki, których nie można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. W przypadku kontroli podatkowej urząd skarbowy może podważyć dokonane odliczenie. Stąd też w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości podatkowej można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Podstawa prawna:

– art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 1, pkt 3 i pkt 6, ust. 7e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.200)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja Indywidualna (Znak: 0114-KDIP3-3.4011.555.2017.2.AK) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20 lutego 2018 r.

[2] Interpretacja indywidualna (Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.173.2017.1.MK) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 27 kwietnia 2017 r.

[3] Interpretacja indywidualna (Znak: ILPB2/4511-1-1160/15-6/WM)  wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 18 lutego 2016 r.

[4] W art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT wymienione są wydatki  poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

[5] W art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT odliczeniu od dochodu podlegają wydatki  poniesione  na leki, a gazy, opatrunki lekami nie są.

[6] Interpretacja indywidualna  (Znak: 1061-IPTPB2.4511.387.2016.2.AKu) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 8 sierpnia 2016 r.

[7] Interpretacja indywidualna  (Znak: ITPB2/415-239/10/MM ) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy  w dniu 26 maja 2010 r.

Stan prawny na 6 kwietnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.