Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

2236
PODZIEL SIĘ
dofinansowanie dla przedsiębiorcy Sprawna spółka

„Tarcza antykryzysowa” obejmuje pakiet ustaw, które mają na celu zminimalizowanie  skutków  kryzysu  gospodarczego  spowodowanego pandemią koronawirusa w Polsce.

Pisaliśmy o tym w artykule:

„Tarcza antykryzysowa” weszła w życie 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568) wprowadziła  szereg zmian w ustawie o COVID – 19 [1]. 

Do ustawy o COVIT – 19 dodany został  art. 15zzc. Dotyczy on dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników.

Kto będzie dofinansowywał niniejsze koszty?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez  samozatrudnionego będzie prowadził powiatowy urząd pracy (p.u.p.) poprzez ogłoszenie naboru wniosków. W ciągu 14 dni od daty naboru, przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do p.u.p. właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie zawierać umowy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie zdarzenie gospodarcze musi mieć miejsce, żeby przedsiębiorca mógł wystąpić o takie dofinansowanie?

Warunkiem otrzymania wsparcia ze strony powiatowego urzędu pracy jest spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy.

Definicję spadku obrotów zawiera art. 15 zzc ust. 2 ustawy o COVIT- 19: Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego”.

Co powinien zawierać wniosek przedsiębiorcy o  przyznanie dofinansowania

Wniosek przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników  o  przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej powinien zawierać :

 • miejsce i datę sporządzenia wniosku,
 • oznaczenie wnioskodawcy,
 • oznaczenie adresata (p.u.p. właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej),
 • tytuł wniosku: wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oświadczenia wnioskodawcy o:
 1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku z COVID-19,
 2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 3. niezaleganiu w regulowaniu  zobowiązań  podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 • umieścić klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • czytelny podpis wnioskodawcy,
 • załączniki.

W jakiej wysokości i na jaki okres powiatowy  urząd pracy  przyzna  dofinansowanie  samozatrudnionemu?

W zależności od  spadku obrotów gospodarczych samozatrudnionego o:

1) co najmniej 30% – dofinansowanie z p.u.p. może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie [2] ,

2) co najmniej 50% – dofinansowanie z p.u.p. może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – dofinansowanie  z p.u.p. może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w związku z otrzymanym dofinansowaniem części kosztów prowadzenia firmy?

Dofinansowanie  części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  jest wypłacane w okresach miesięcznych, stąd też przedsiębiorca musi składać oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Powinno ono zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przedsiębiorca jest obowiązany także do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przeciwnym wypadku musi otrzymane dofinansowanie zwrócić bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna :

– art. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568)

– art. 15zzc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm. wprowadzonymi ustawą nowelizującą z dnia 31 marca 2020 r.)

Objaśnienie:

[1] ustawa o COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.)

[2] W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł brutto – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019. 1778)

Stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.