Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – mikropożyczka (3)

Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – mikropożyczka (3)

751
PODZIEL SIĘ
mikropożyczka Sprawna spolka

W świetle art. 15 zzd ust. 1 ustawy o COVID-19 [1] z mikropożyczki ze środków  Funduszu Pracy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (tym tzw. samozatrudnieni),  którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Powyższa zmiana została wprowadzona z dniem 16 maja 2020 r. przez Tarczę antykryzysową 3.0 [2].

Na temat mikropożyczki pisaliśmy w  artykule:

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (po Tarczy 2)

Świadczenia z Tarczy antykryzysowej – łączenie różnych form pomocy

Kto może wnioskować o mikropozyczkę ze środków Funduszu Pracy, spółka cywilna, czy jej wspólnicy?

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, stąd też o udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy może  wystąpić każdy z jej wspólników. Podaje wtedy swój numer NIP i rachunek bankowy wspólników [3]. Wniosek składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru wniosków przez dyrektora tego urzędu. Więcej informacji:  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Jeden ze wspólników spółki cywilnej posiada zaległości  podatkowe. Czy  będzie mógł ubiegać się o mikropożyczkę ze środków publicznych?

Brak zaległości w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych lub  zaległości w składkach ZUS nie jest warunkiem udzielenia mikropożyczki przez powiatowy urząd pracy. Mikropożyczka może być przyznana, jeżeli występują zaległości, ponieważ  w art. 15zzd ustawy o COVID – 19  nie zawiera wyłączenia w tym zakresie. 

Z Komunikatu Komisji Tymczasowej ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 [4] wynika, że „(…) pożyczka (…) może być (…) przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19.”

Jeden ze wspólników  spółki  cywilnej pracuje  dodatkowo na pół etatu  w firmie komputerowej. Czy może składać wniosek o mikropożyczkę?

Dodatkowe zatrudnienie wspólnika nie dyskwalifikuje go w zakresie złożenia wniosku o mikropożyczkę. Będzie ona udzielona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów jej prowadzenia.

Czy mikropożyczkę może zająć komornik?

Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy nie jest wolna od zajęcia komorniczego. Ustawodawca nie uregulował niniejszej kwestii w art. 15zzd ustawy o COVID- 19, stąd też w czasie egzekucji komorniczej komornik może zająć środki pochodzące z mikropożyczki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że  „(…) rozważa się zmianę tej sytuacji na korzyść przedsiębiorców” [5].

Czy wspólnicy spółki cywilnej  muszą  zbierać  dokumentację  odnośnie  wydatkowania mikropożyczki?

Powiatowy urząd pracy może sprawdzać prawidłowość wydatkowania  otrzymanych środków z mikropożyczki, ponieważ jest to pomoc publiczna przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Mikropożyczka może zostać wykorzystana przykładowo na opłacenie podatków, składek ZUS, czynszu, wypłatę wynagrodzeń pracowników, zakup środków trwałych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą. Wspólnicy w celach kontrolnych powinni zbierać stosowną dokumentację np. opłacone faktury, wykonane polecenia przelewu.

Gdzie  może odwoływać się wspólnik, który nie otrzymał pożyczki?

Wspólnik, który nie otrzymał pożyczki może odwołać się do  sądu rejonowego wydział cywilny. Pozywa wtedy Powiat …  – Powiatowy Urząd Pracy w  ….. , ponieważ powiat ma osobowość prawną [6], natomiast Powiatowy Urząd Pracy jest  jednostką organizacyjną powiatu [7]. Wspólnik  może dochodzić od PUP – odszkodowania  za nieudzielenie pożyczki.

Powołuje się wtedy na art. 417 par. 1 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2019.1145): Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Do kiedy każdy ze wspólników  składa wniosek do PUP o umorzenie pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia udzielenia pożyczki.

„Jak wynika z postanowień zawartych we wzorach umów zawieranych  w  przypadkach wsparcia, o  którym  mowa  w  art.  15zzb -15zzd   ustawy   antykryzysowej, umowy  te  obowiązują  od  dnia przekazania Przedsiębiorcy/Organizacji pozarządowej pierwszej transzy środków/od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy pożyczki. W związku z tym, dniem udzielenia pomocy będzie w tych przypadkach dzień dokonania pierwszego przelewu [8].  

Podstawa prawna:

Art. 15zzd Ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych (Dz. U. 2020 r. 374 z późn. zm.)

Objaśnienie:

[1] ustawa o COVID- 19 : Ustawa  z  dnia  2  marca  2020  r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych (Dz. U. 2020 r. 374 z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r.  o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020.875)

[3] Rachunek bankowy wspólników (osoby fizycznej) jest to rachunek założony w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki. „Wspólny rachunek bankowy zakładany dla spółki nie jest więc rachunkiem spółki, lecz rachunkiem wspólników”- Pismo z dnia 12 lipca 2001 r. Spółka cywilna Narodowy Bank Polski (znak:NB-BPN-III-PMB-526-395/01) – https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/nb-bpn-iii-pmb-526-395-01-spolka-cywilna-pismo-wydane-184551902 (dostęp w dniu 17 czerwca 2020 r.)

[4] Komunikat  Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN (dostęp w dniu 17 czerwca 2020 r.)

[5] Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy- https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi (dostęp w dniu 17 czerwca 2020 r.)

[6] Art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920)

[7]Tamże, art. 33 b pkt 2

[8] Wyjaśnienia w zakresie art. 15zzb-15zze ustawy antykryzysowej – FAQ (uaktualnione 26.05.2020 r.) – Dzień udzielenia pomocy antykryzysowej. – https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972 (dostęp w dniu 17 czerwca 2020 r.)

Stan prawny na 17 czerwca 2020 roku

W.K.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna