Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 3.0 – więcej uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0 – więcej uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS

761
PODZIEL SIĘ
zwolnienie ze składek

Kto był uprawniony do zwolnienia ze składek ZUS?

Do chwili wejścia w życie Tarczy antykryzysowej 3.0. tj. Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) ze zwolnienia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. byli uprawnieni płatnicy składek:

  • jeżeli zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych [1] – zwolnienie z opłacenia 100% składek ZUS za dany miesiąc,
  • jeżeli zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – zwolnienie z opłacenia  50 % składek ZUS za dany miesiąc.  Powyższe wynika z art. 31zo ust. 1- 1a ustawy o COVID-19.

W przypadku, gdy płatnicy składek prowadzili działalność gospodarczą [2]  i  opłacali  składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, mogli być zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, jeżeli prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym mie siącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie przekraczał kwoty 15.681 zł brutto).

A kto dołączył po zmianie przepisów?

W dniu  16 maja 2020 r. weszła w  życie Tarcza antykryzysowa 3.0.

W ustawie o COVID- 19 rozszerzony został katalog przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS  za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. [3] .

Są to:

  1. Osoby prowadzące przed dniem 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne i:
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
  •  dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7 000 zł (art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID- 19).
  1. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start, czyli osoby fizyczne które rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy, opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
  • był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł (art. 31zo ust. 2b ustawy o COVID- 19).

Przychód przedsiębiorcy a jego dochód – o co chodzi?

Przychód przedsiębiorcy jest to kwota netto wynikająca z wystawionej faktury VAT (czyli bez podatku VAT) lub generalnie z odpowiedniego rejestru (dla nievatowców).

Dochód stanowi natomiast różnicę pomiędzy przychodem podatnika a kosztami uzyskania przychodów, przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (podatek liniowy 19% czy wg skali podatkowej).

Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – ile wynosi?

Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. wynosi 5.227 zł. Wynika to z Obwieszczenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2019.1147). Stąd 300% jej wartości stanowi 15.681 zł brutto.

Ważne!

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZU następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Zgodnie z art. 31zx ustawy o COVID- 19 przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS  nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Płatnik opłacił składki  ZUS – co teraz?

W przypadku , gdy  należności z tytułu składek zostały już opłacone, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ich opłacenia. Wynika to z art. 69  tarczy antykryzysowej 3.0 obowiązującej od dnia 16 maja 2020 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 6a  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o ich zwrot.

Czy z art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID- 19  wspólnicy spółki cywilnej  mogą składać wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS?

Każdy ze wspólników spółki cywilnej może złożyć wniosek o zwolnienie go z niezapłaconych składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r., nawet jeżeli wartość przychodów spółki przypadających na niego – stosownie do posiadanego przez niego udziału w zysku spółki – opisanego w umowie spółki cywilnej przekroczy kwotę 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj. 15.681 zł , ale dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie przekroczył 7.000 zł. Warunkiem jest także brak zadłużenia w  ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r., chyba , że została zawarta umowa z ZUS , o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i jest realizowana. Zwolnienie z opłacania składek ZUS stanowi pomoc publiczną.

Podstawa prawna:

Art. 31zo, art. 31zx Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z  2020 r., poz. 374, 567, 568 i 695, 875)

Objaśnienia:

[1] Chodzi tutaj o zgłoszenie do ubezpieczeń – przedsiębiorcy plus  zatrudnionych pracowników.

[2] Chodzi tutaj o płatników wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt 1 Ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jedn. Dz.U.2020.266)

[3] Do art. 31zo  ustawy o COVID- 19  został dodany ust. 2a i ust. 2b

[5] Ulga na start jest zdefiniowana  w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019. 1292)

Stan prawny na dzień  2 czerwca 2020 roku

W.K.