Strona główna Działalność gospodarcza Sprzedaż elementów zbiorów czy kolekcji na serwisach aukcyjnych – czy to działalność...

Sprzedaż elementów zbiorów czy kolekcji na serwisach aukcyjnych – czy to działalność gospodarcza

1270
PODZIEL SIĘ

Niejednokrotnie na popularnych serwisach aukcyjnych spotkać można osoby sprzedające czy to stare żelazka, monety, książki czy też inne przedmioty używane.

Jeśli sprzedaż taka jest realizowana przez przedsiębiorcę – handlowca to nie ma wątpliwości, że osoba taka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i przychód z takiej sprzedaży powinien być opodatkowany w ramach tej działalności,

Co jednak jeśli sprzedawca nie zajmuje się zawodowo handlem towarami używanymi lub z różnych przyczyn np. losowych został zmuszony do sprzedaży swoich zbiorów.

Czy także i w tym przypadku uzyskiwane przez niego przychody trzeba zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też można to uznać za sprzedaż rzeczy używanych wolną od podatku dochodowego. W tym ostatnim przypadku mógłby wchodzić w grę art. 10 ust. 1 pkt. 8) lit. d) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wskazuje, że źródłem przychodów jest także odpłatne zbycie rzeczy, jeśli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. A contrario zatem, zbycie dokonane pół roku po nabyciu rzeczy dla celów osobistych podatkowi temu nie powinno w ogóle podlegać.

Jakie jest stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych

  • np. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 250/14 dokonał w pierwszym rzędzie analizy pojęcia „działalność gospodarcza” w kontekście sprzedaży kolekcji antyków i doszedł ostatecznie do wniosku, że: „Niewątpliwie w opisanym we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia ze sprzedażą majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celu odsprzedaży (w celach handlowych). Okoliczność ta jest niesporna. Przedmioty te miały włącznie zaspokajać osobiste potrzeby Skarżącego związane z realizacją jego „hobby”. Zamiar ich zbycia wynika zaś z sytuacji osobistej, w jakiej znalazł się Skarżący. (…) W ocenie Sądu przy ocenie charakteru sprzedaży zgromadzonej przez Skarżącego kolekcji nie może decydować liczba i zakres transakcji. Jak wskazał Skarżący, zamierza on dokonać jednorazowego zbycia całej kolekcji. Jeżeli jednak będzie to niemożliwe, nastąpi sukcesywna sprzedaż poszczególnych przedmiotów. Skarżący chce zatem wyzbyć się zgromadzonej kolekcji, a sposób w jaki to nastąpi uzależniony jest tylko od tego, czy znajdzie się potencjalny nabywca, który będzie gotów tę kolekcję zakupić. Zdaniem Sądu działania Skarżącego będą miały charakter okazjonalny, incydentalny, a nie stały. Cecha stałości nie wynika bowiem z samej liczby zbywanych przedmiotów, ale ciągłego dokonywania określonych czynności. Tymczasem działania Skarżącego wiążą się ze sprzedażą określonej liczby przedmiotów wchodzących w skład kolekcji. Jest to zatem w istocie sprzedaż jednorazowa poszczególnych przedmiotów i wyzbycie się ich z osobistego majątku. Jej przebieg zależy od możliwości sprzedaży kolekcji, a nie jest wynikiem planowego charakteru działań i woli ich realizacji w sposób ciągły. Działania te ustaną bowiem wraz ze zbyciem całej kolekcji. (…). Mając na uwadze charakter przedmiotów, które mają podlegać zbyciu, także korzystanie z galerii i giełd staroci nie czyni działań Skarżącego działalnością zawodowego handlowca”.
  • Z kolei z interpretacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. IBPBII/1/415-1006/14/DP wynika, że: „Z przedmiotowego wniosku wynika, że od lat siedemdziesiątych Wnioskodawca jest pasjonatem entomologii. Od wielu lat gromadzi kolekcję owadów. Ich nadwyżki sporadycznie zbywa i w zamian nabywa nowe okazy, włączając je do swoich zbiorów. W 2014 r. aby zdobyć środki na kontynuacje hobbystycznego uzupełniania zbiorów Wnioskodawca prowadził wyprzedaż za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego. Sprzedaż dotyczyła okazów z długoletniej kolekcji stanowiącej własność Wnioskodawcy – jak wynika z przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy przedmiotowe okazy były w jego posiadaniu znacznie ponad 6 miesięcy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku zaistniały stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że opisana sprzedaż owadów, będących własnością Wnioskodawcy, nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej, tj. nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że dokonane czynności należy ocenić przez pryzmat źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tj. jako sprzedaż innych rzeczy. Z opisu stanu faktycznego wynika, że sprzedaż owadów została dokonana przez Wnioskodawcę po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie ww. okazów. Tym samym sprzedaż – nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.
  • Z kolei w innym wniosku podatnik zapytał organ podatkowy o opodatkowanie w przypadku okresowej, mającej miejsce raz na kilka lat sprzedaży obrazów i dzieł sztuki z prywatnej kolekcji – także za pośrednictwem domów aukcyjnych lub wyspecjalizowanych galerii sztuki – przy przeznaczeniu środków ze sprzedaży na cele własne. Organ podatkowy tj. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19 grudnia 2014 r. IBPBII/1/415-769/14/MCZ – potwierdził zasadność stanowiska podatnika, który wskazywał, że: „Mając na względzie powyższe, a także fakt, iż od nabycia sprzedawanych eksponatów minęło kilkanaście lat, sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego (sprzedaż ma miejsce okazyjnie, od czasu do czasu, przy czym organizacją sprzedaży zajmują się zazwyczaj wyspecjalizowane podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób trzecich w imieniu własnym lub też sprzedaż następuje na rzecz innych kolekcjonerów, znanych Wnioskodawcy prywatnie), sprzedaż eksponatów w Polsce, Francji, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy USA nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy jakiekolwiek źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Z ww. stanowisk i sądów, i organów administracyjnych wydaje się płynąć wniosek, że generalnie uznaje się neutralność podatkową sprzedaży poszczególnych elementów zbiorów i kolekcji. Istotne jest jednak to, aby z całokształtu okoliczności danej sprawy wynikało, że faktycznie chodzi tutaj o zbiory, kolekcje, realizację hobby a nie kupowanie rzeczy (nawet nowych) aby po okresie 6 miesięcy można było dokonać korzystnego, bo nieopodatkowanego ich zbycia.

GM.