Strona główna Aktualności Sposoby zawierania umów – oferta i negocjacje, cz.1

Sposoby zawierania umów – oferta i negocjacje, cz.1

3703
PODZIEL SIĘ

Kodeks cywilny wyróżnia kilka sposobów zawarcia umowy. Wśród nich wymienia ofertę, negocjacje, aukcję i przetarg. Poniżej postaramy się przybliżyć dwa pierwsze pojęcia.

 

Oferta

Oferta jest oświadczeniem woli zawarcia umowy przez jedną stronę, kierowane do drugiej, zawierające istotne postanowienia tej umowy. Ofertą może być tylko stanowcza propozycja zawarcia umowy. Gdy nie będą spełnione te wymagania – ofertę uznaje się za zaproszenie.

Składający ofertę (oferent) jest związany ofertą w okresie oczekiwania na odpowiedź adresata oferty (jeśli w umowie określił termin, w ciągu którego będzie oczekiwał odpowiedzi). Jeżeli termin w ofercie nie został oznaczony – adresat musi niezwłocznie potwierdzić przyjęcie oferty, aby oferent był ofertą związany.

W chwili otrzymania przez oferenta oświadczenia o przyjęciu oferty, umowę poczytuje się za zawartą.

Oferty nie można odwołać, chyba że dotyczy to stosunków między przedsiębiorcami. Przedsiębiorca ofertę złożoną innemu przedsiębiorcy może odwołać przed zawarciem umowy, jeśli nie otrzymał jeszcze od drugiej strony oświadczenia o przyjęciu oferty. Jeśli jednak w umowie zastrzeżono nieodwołalność oferty, to oferentowi taki przywilej nie przysługuje.

 

Negocjacje (rokowania)

Negocjacje polegają na prowadzeniu rozmów, dotyczących warunków zawarcia umowy. Strony mają obowiązek prowadzić negocjacje z poszanowaniem dobrych obyczajów i z zamiarem zawarcia umowy, w przeciwnym wypadku od strony naruszającej te obowiązki druga strona może domagać się naprawienia szkody, jaką poniosła. Podobnie jest z udostępnieniem czy przekazaniem innym osobom informacji z zastrzeżeniem poufności oraz wykorzystaniem tych informacji dla własnych celów, chyba że strony ustaliły inaczej.

Umowę uznaje się za zawartą, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień umowy. Strony mogą również rozpocząć rokowania w wyniku złożenia oferty przez jedną z nich.

Warto dodać, że list intencyjny (link) jest zaproszeniem do negocjacji, a potwierdzenie go przez adresata jest zielonym światłem dla rozpoczęcia rokowań.

 

Autor: Agata Skórzyńska

www.szybkieumowy.pl – Tysiące wzorów umów do pobrania w jednym miejscu.