Strona główna Aktualności Sposoby zawierania umów- aukcja i przetarg, cz.2

Sposoby zawierania umów- aukcja i przetarg, cz.2

1457
PODZIEL SIĘ

Ostatnio wspominaliśmy o dwóch sposobach zawierania umów – o ofercie i o negocjacjach. Dziś pora na opracowanie kolejnych zagadnień, jakimi są aukcja i przetarg.

 

Na drodze aukcji lub przetargu, które są zaproszeniem do składania ofert, wybiera się kontrahenta oferującego najkorzystniejsze warunki. Zarówno w jednym, jak i w drugim, możemy wyróżnić osobę organizatora i uczestników.

Kodeks cywilny zaznacza, że w ogłoszeniu aukcji lub przetargu powinny się znaleźć: czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji lub przetargu albo wskazanie sposobu udostępnienia tych warunków. Ogłoszenie lub warunki nie mogą zostać zmienione, chyba że zostało to zastrzeżone w treści umowy.

Ważna informacja dla organizatorów: w warunkach aukcji/przetargu można również zawrzeć postanowienie o wadium. Wadium umożliwia przystąpienie do aukcji lub przetargu tylko w przypadku wpłacenia organizatorowi określonej sumy albo ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty.

Uczestnicy obecni w miejscu aukcji lub komunikujący się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składają w toku licytacji oferty słowne lub za pomocą ustalonych znaków. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia, czyli zamknięcia aukcji przez organizatora po złożeniu najkorzystniejszej oferty i braku kolejnych. Wcześniejsze oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, chyba że warunki aukcji przewidują inne zasady.

Z kolei oferty uczestników przetargu składane są na piśmie i są analizowane przez komisję przetargową. Po dokonaniu przez komisję wyboru oferty lub w przypadku zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wszystkie złożone w toku przetargu oferty przestają wiązać, chyba że warunkach zapisano inaczej.

Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy obowiązujące przy przyjęciu oferty, a więc umowę z wygrywającym przetarg uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez niego oświadczenia o wyborze jego oferty.

O wyniku lub zamknięciu przetargu bez wyboru oferty organizator musi niezwłocznie powiadomić pisemnie wszystkich uczestników.

 

Autor: Agata Skórzyńska

www.szybkieumowy.pl – Tysiące wzorów umów do pobrania w jednym miejscu.