Strona główna Aktualności Spółka jawna: Zmiana umowy spółki jawnej 2019 – w jaki sposób...

Spółka jawna: Zmiana umowy spółki jawnej 2019 – w jaki sposób należy jej dokonać (1)

2688
PODZIEL SIĘ
zmiana umowy społki jawnej Sprawna spółka

Zgodnie z art. 23 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Może być także być zawierana w systemie teleinformatycznym (tryb S24). W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę jawną mogą mieć miejsce sytuacje do których niektóre postanowienia zawarte w umowie spółki  należy zmodyfikować. Stąd też wymagana jest zmiana umowy spółki jawnej. Poznajmy zatem jej procedurę.

Czym jest zmiana umowy spółki jawnej?

Zmiana umowy spółki jawnej jest to zmiana jednego lub kilku postanowień umowy spółki w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej w spółce, a także wykreślenie niektórych postanowień i wprowadzenie w ich miejsce nowych  albo zmodyfikowanie już istniejących. Zmianą umowy spółki będzie także przeredagowanie istniejącej umowy spółki np. poprzez zmianę układu jej treści.

O tym co powinna zawierać umowa spółki jawnej pisaliśmy w artykule:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna (1) 

Czy w  takiej samej formie należy dokonać zmiany umowy spółki jawnej?

W Kodeksie spółek handlowych ustawodawca nie określił, w jakiej formie powinna być dokonana zmiana umowy spółki. Z art. 2 K.s.h. wynika, że sprawach nieuregulowanych w tej ustawie następuje odesłanie do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.). W świetle art. 2 K.s.h. w powiązaniu z art. 77 par. 1 K.c. zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

W odniesieniu do spółki jawnej zmiana umowy spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli istnieje wymóg  formy aktu notarialnego [1]. np. przy wniesieniu nieruchomości jako wkładu do spółki, wtedy jej zmiana wymaga także sporządzenia aktu notarialnego.

Czy umowa spółki jawnej założona przez internet może zostać zmieniona?

Z art. 23(1) par. 1 K.s.h. wynika, że umowa spółki jawnej może być także zawierana przez internet przy wykorzystaniu  wzorca umowy. W świetle art. 23(1) par. 4 K.s.h.  może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Tekst jednolity  rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  w tej sprawie zawiera Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. (…) [2].

W jakich przypadkach wymagana jest zmiana umowy spółki jawnej?

Zmiana umowy spółki jawnej wymagana jest m.in. w następujących przypadkach:

  • zmiana siedziby spółki,
  • rozszerzenie działalności spółki poprzez dodanie kodów PKD,
  • wykreślenie rodzajów działalności przez usunięcie niektórych kodów PKD,
  • zmiana wspólnika w spółce jawnej np. poprzez przystąpienie nowego wspólnika do spółki lub przeniesienie udziału wspólnika w spółce na inną osobę [3],
  • zmiana firmy spółki np. w przypadku przeniesienia udziału w spółce jawnej jeżeli nazwisko zbywającego wspólnika było widoczne w firmie spółki [4],
  • zmiana udziału w zysku lub w stratach w spółce jawnej,
  • zmiana sposobu reprezentacji spółki.

W jaki sposób następuje zmiana umowy spółki jawnej?

Zmiana umowy spółki jawnej następuje w drodze uchwały podjętej przez jej wspólników. Wynika to z art. 9 K.s.h. Ustawodawca podaje w nim, że zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Przeczytaj także:

Zbycie udziału w spółce osobowej a wystąpienie wspólnika ze spółki (1)

Spółka jawna: Istotne postanowienia umowy spółki jawnej (2)

Przykładowa treść uchwały wspólników:

Uchwała nr 1/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

wspólników spółki:  Przystanek prawny Jan  Pomocny i Syn  Spółka  jawna z siedzibą  w Krakowie  w sprawie zmiany umowy spółki

Wspólnicy spółki:  Przystanek prawny Jan  Pomocny i Syn  Spółka  jawna z siedzibą  w Krakowie podejmują jednomyślnie  uchwałę o zmianie par. 2 umowy spółki

z  „Udziały poszczególnych Wspólników w zyskach i stratach Spółki wynoszą: 1) Jan Pomocny – 55 %, 2) Adam Pomocny – 45 %”.

na  „Udziały poszczególnych Wspólników w zyskach i stratach Spółki wynoszą: 1) Jan Pomocny – 60 %, 2) Adam  Pomocny  – 40%”.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Podpisy wspólników:

  1. …………….
  2. …………….

Jakich formalności po zmianie umowy spółki jawnej muszą dopełnić jej wspólnicy?

Po podjęciu uchwały o zmianie umowy spółki wspólnicy sporządzają i podpisują tekst jednolity umowy spółki i zgłaszają zmianę/zmiany  umowy spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Tekst jednolity spółki zawiera zmiany wprowadzone w umowie spółki jawnej.

Więcej informacji na temat  czynności wspólników po zmianie umowy spółki zostanie przedstawione w kolejnym artykule.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-dane-firmowe/zmiany-w-firmie-kogo-musze-powiadomic/chce-zmienic-umowe-spolki

Podstawa prawna:

– art. 2, art. 9 – 10, art. 23 – 23(1) , art. 25 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019.505)

– art. 43(8), art. 77 par. 1, art. 158  Kodeksu cywilnego ( tekst jedn. Dz.U. 2019. 1145)

Objaśnienie:

[1] Stanowi o tym art. 158 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2019.1145)

[2] Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2017. 963)

[3]  Powyższe stanowi art. 10 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019.505)

[4] Z dyspozycji art. 43(8) par. 1 Kodeksu cywilnego  wynika, że  w przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą.

Stan prawny na 6 sierpnia 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA