Strona główna Aktualności Spółka jawna: Podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Spółka jawna: Podejmowanie uchwał w spółce jawnej

2403
PODZIEL SIĘ
podejmowanie uchwał w spółce jawnej Sprawna spółka

W spółce jawnej uchwały podejmują wszyscy jej wspólnicy, ponieważ spółka jawna nie posiada zarządu.

 Każda uchwała zawiera:

1)      miejsce i datę jej podjęcia,

2)      numer kolejny,

3)      treść uchwały,

4)      podpisy wspólników spółki.

Kiedy wymagana jest uchwała wspólników w spółce jawnej?

Uchwała wspólników jest to pisemna forma decyzji wspólników podejmowanych w  sprawach:

  • nieprzekraczających zwykłych czynności w prowadzeniu spraw spółki jawnej (bieżąca działalność spółki) jeżeli „choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu” – art. 39 par. 3 K.s.h.,
  • przekraczających zwykłe czynności w prowadzeniu spraw spółki (np. ważne sprawy gospodarcze spółki) 43 K.s.h. lub
  • w sytuacji prawnej, w której ustawowo wymagane jest podjęcie uchwały.

Z dyspozycji art. 43 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wynika, że w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

Na temat prowadzenia spraw w spółce jawnej pisaliśmy w artykule:

Spółka jawna: Prowadzenie spraw spółki jawnej 

W jakich przypadkach wymagane jest podjęcie uchwały w spółce jawnej?

Podjęcie uchwały przez wspólników spółki jawnej wymagane jest m.in. w  następujących przypadkach:

  1. Zmiana postanowień umowy spółki [1]

Zmiana umowy spółki stanowi zmianę jej postanowień, a także wykreślenie niektórych zapisów w umowie i wprowadzenie nowych. Przykładem zmiany postanowień umowy spółki jawnej będzie m.in. zmiana miejsca siedziby spółki jawnej,  rozszerzenie profilu jej działalności, zmiana wspólnika w spółce jawnej, zmiana udziału w zysku.  

Wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, stanowi załącznik nr 2 do Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej … (Obwieszczenie MS z dnia 20 kwietnia 2017 r.) [2]. Jest to wzorzec stosowany w przypadku spółek jawnych zakładanych w trybie S24, może być jednak wykorzystywany w przypadku standardowych sytuacji.  

Co istotne, podejmując uchwałę o zmianie umowy spółki jawnej należy w niej podać  jakie postanowienia ulegają zmianie i sporządzić tekst jednolity umowy spółki jawnej, który zawiera zmiany wprowadzone uchwałą wspólników.

Na temat zmiany udziału w zysku w spółce osobowej pisaliśmy w artykule:

Zmiana udziału w zysku w spółce osobowej – od kiedy jest skuteczna 

Zmianę umowy spółki jawnej oraz  jej jednolity tekst  należy zgłosić do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzi sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki.

Sprawdź:

Spółka jawna: Rejestracja spółki jawnej (3) 

Obowiązek zgłoszenia zmiany umowy spółki jawnej do rejestru wynika z art. 38 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [3] zgodnie z którym w dziale 1 rejestru przedsiębiorców w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną zamieszcza się  informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie.

  1. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną

Spółka jawna jako przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może ustanowić prokurę, czyli pełnomocnictwo „które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”[4].

Z art. 109(4) par. 1 Kodeksu cywilnego wynika, że prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Z dyspozycji zawartej w art. 41 par. 1 K.s.h. wynika, że ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, czyli podjęcia stosownej uchwały.

Wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną  zawiera załącznik nr 5 do Obwieszczenia MS z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Przeczytaj także:

Prokurent dla przedsiębiorcy – nowa regulacja prawna 

  1. Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej

Spółka jawna może być rozwiązana przez przeprowadzenie likwidacji  [5] albo na podstawie podjęcia przez wspólników jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji [6].  

Wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej  zawiera załącznik nr 6  do Obwieszczenia MS z dnia 20 kwietnia 2017 r.

  1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej

Z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości [7] wynika, że kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego Spółka jawna nie posiada zarządu, stąd sprawy spółki prowadzą jej wspólnicy i to oni mają status „kierowników jednostki”. Zaznaczyć trzeba, że spółka jawna może prowadzić ewidencję księgową w postaci ksiąg rachunkowych lub w wersji uproszczonej w postaci podatkowej księgi przychodów lub rozchodów. Zależy to różnych czynników także opisanych w Ustawie o rachunkowości. Jeśli spółka prowadzi pełną rachunkowość to zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości to roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organem zatwierdzającym w spółce jawnej są jej wspólnicy. W drodze uchwały zatwierdzają sprawozdanie finansowe spółki.

Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej zawiera załącznik nr 9 do  Obwieszczenia MS z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zaznaczyć trzeba, że jeśli spółka jawna nie sporządza rocznego sprawozdania finansowego jest zobligowana złożyć w tym zakresie do KRS odpowiednie oświadczenie. Więcej informacji o tym w artykule pt. „Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego przez spółki jawne i partnerskie”.

Podstawa prawna:

– art. 9, art. 39 par. 3, art. 41 par. 1 i par. 4,  art. 43, art. 58 par. 1 pkt 2, art. 67 par. 1  Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 505)

art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. 2019. 351)

Objaśnienie:

[1]  Zgodnie z art. 9 Kodeksu spółek handlowych  zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników

[2] Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2017. 963)

[3] ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2018.986)

[4] Ustanowienie prokury wynika z dyspozycji zawartej w art. 109 (1) Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2019.1145)

[5] Art. 67 par. 1 Kodeksu spółek handlowych

[6] Art. 58 par. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

[7] ustawa o rachunkowości: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. 2019.351)

Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA