Strona główna Aktualności Spółka jawna: Zgłoszenie zmiany umowy spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców (2)

Spółka jawna: Zgłoszenie zmiany umowy spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców (2)

1811
PODZIEL SIĘ
zmiana umowy spółki Sprawna spółka

Wspólnicy spółki jawnej podjęli jednomyślną uchwałę o zmianie umowy spółki, sporządzili i podpisali tekst jednolity umowy spółki.  Gdzie i w jakim terminie powinni zgłosić zmianę umowy spółki jawnej? Odpowiedź na to pytanie zawiera niniejszy artykuł.

Przypomnijmy …

Zmianę umowy spółki jawnej stanowi zmiana jednego lub kilku jej postanowień w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej w spółce, np. przystąpienie nowego wspólnika do spółki lub rozszerzenie działalności spółki. Będzie nią także wykreślenie niektórych postanowień z umowy spółki i wprowadzenie w ich miejsce nowych albo zmodyfikowanie już istniejących.

W świetle art. 9 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) zmiana umowy spółki jawnej następuje w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez jej wspólników.  Powinna być dokonana w takiej formie, w jakiej umowa spółki jawnej została zawarta.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Spółka jawna:  Zmiana umowy spółki jawnej  2019 – w jaki sposób należy jej dokonać (1)

W jakim terminie należy zgłosić zmiany umowy spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców?

Wspólnicy, którzy posiadają prawo do reprezentacji spółki w terminie 7 dni od  dokonania zmiany umowy spółki zgłaszają zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powyższe wynika z treści artykułu  art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS)  [1] w którym ustawodawca podaje, że  wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Na temat reprezentacji spółki jawnej pisaliśmy w artykule:

Spółka jawna: Reprezentacja spółki jawnej przez wspólników

Obowiązek zgłoszenia zmiany umowy spółki jawnej do rejestru wynika z dyspozycji art. 38 pkt 3 ustawy o KRS zgodnie z którym w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o zmianie umowy.

Na jakim formularzu dokonuje się zgłoszenia zmiany umowy spółki jawnej?

Zgłoszenia zmiany umowy spółki jawnej dokonuje się na formularzu KRS-Z1 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców [2] wraz z odpowiednimi załącznikami.

Do składanego wniosku w sądzie rejestrowym należy dołączyć: uchwałę o zmianie umowy (zmiana powinna mieć formę aktu notarialnego, jeśli jest wymagana), tekst jednolity umowy spółki [3] w którym zawarta została wprowadzona zmiana.  Co istotne, ma to miejsce także „w przypadku gdy zmiana polega wyłącznie na wykreśleniu jakichś postanowień – np. ograniczeniu rodzajów działalności przez usunięcie niektórych kodów PKD” [4] .

Powinien być także załączony dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Jeżeli zmiana dotycząca siedziby firmy jest związana ze zmianą adresu miejsca prowadzenia działalności, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, adresu do korespondencji, czy adresu prowadzenia działalności. Należy wypełnić formularz NIP-8 (wysyłany do urzędu skarbowego).

Zdaniem Sądu Okręgowego w Łodzi dołączona dokumentacja  jest niezbędna  dla sądu rejestrowego  dla  udokumentowania  „czy wniosek zawiera dane zgodne z dokumentami, z których te dane wynikają i czy dokumenty te powstały z zachowaniem ustawowych wymagań dla poszczególnych czynności, zmierzających do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a zatem w okolicznościach zgodnych z prawem” (wyrok SO w Łodzi z dnia 7 marca 2014 r., sygn.. akt XIII Ga 474/13)

Niedołączenie wszystkich wymaganych załączników skutkuje zwrotem wniosku przez sąd rejestrowy. Natomiast niedokładne jego wypełnienie powoduje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Czy tekst jednolity umowy spółki jawnej musi mieć formę aktu notarialnego, jeżeli  została zawarta w tej formie?

Tekst jednolity umowy spółki jawnej składany do rejestru przedsiębiorców KRS nie musi mieć formy aktu notarialnego. Wynika to z treści art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym, w którym ustawodawca podaje: „Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy (…) dołącza się także tekst jednolity umowy (…) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

Jeśli spółka została zarejestrowana w systemie S24 – co wtedy?

W przypadku, gdy spółka jawna została zarejestrowana w systemie S24 zmianę można zgłosić za pośrednictwem tego systemu. Opłata za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (S24) wynosi 200 zł.

Powstaje pytanie: Od  kiedy obowiązuje  zmiana umowy spółki jawnej  – czy od dnia podjęcia uchwały, czy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS?  Na to pytanie odpowiemy w kolejnym artykule.

Źródło:  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii –https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-dane-firmowe/zmiany-w-firmie-kogo-musze-powiadomic/chce-zmienic-umowe-spolki

 Podstawa prawna:

– art. 9 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019.505)

– art. 9 ust. 4, art. 22, art. 38 pkt 3 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2018. 986)

Objaśnienie:

[1] ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2018. 986)

[2] Formularz KRS-Z1 jest dostępny  pod linkiem: https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze_1_07_2017/krs-z1.pdf (dostęp w dniu 8 sierpnia 2019 r.)

[3] Wymóg dołączenia tekstu jednolitego umowy spółki z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wynika z art.  9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

[4] Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-dane-firmowe/zmiany-w-firmie-kogo-musze-powiadomic/zmiana-kodow-pkd (dostęp w dniu 8 sierpnia 2019 r.)

Stan prawny na dzień 8 sierpnia 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA