Strona główna Aktualności Rehabilitacja lecznicza z ZUS dla ubezpieczonych aktywnych zawodowo – czy jest...

Rehabilitacja lecznicza z ZUS dla ubezpieczonych aktywnych zawodowo – czy jest możliwa?

1024
PODZIEL SIĘ
rehabilitacja lecznicza Lexagit.pl

Jesteś pracownikiem z długoletnim stażem pracy, masz zdiagnozowaną chorobę, ale nie korzystasz z dłuższych zwolnień  lekarskich. Czy w tym przypadku należy się rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS – regulacja prawna

Z programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS mogą skorzystać ubezpieczeni, którzy są zagrożeni utratą zdolności do pracy. Co istotne, musi jednak istnieć szansa, na odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji – podkreśla  ZUS.

W art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [1] ustawodawca wymienia kto może skorzystać z  powyższej rehabilitacji. Będą to:

 • ubezpieczeni, którzy aktualnie pracują i z powodu swojej choroby są zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
 • osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • a także osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.  

Szczegółowe zasady i tryb  kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej zawiera par. 2 – par. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą (…) [2].

Czy ubezpieczony aktualnie pracujący, który nie korzysta ze zwolnień lekarskich  może skorzystać z tej formy rehabilitacji?

Tak. Ubezpieczony może się starać o rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS, jeżeli:

 • jest aktywny zawodowo,
 • ma zdiagnozowaną chorobę i pozostaje w jej leczeniu,
 • nie korzysta ze zwolnień lekarskich lub dłuższych zwolnień lekarskich,
 • jego stan zdrowia pogarsza się.

Przykład:

Pani Ewa ma 50 lat, od 25 lat jest listonoszką obsługującą rejon miejski. Pani Ewa leczy się w poradni ortopedycznej. Ma zdiagnozowane zwyrodnienie stawów kolanowych. Stara się nie korzystać ze zwolnień lekarskich w obawie przed zwolnieniem z pracy. Choroba może w przyszłości uniemożliwić pani Ewie wykonywanie pracy, a rehabilitacja lecznicza może jej pomóc w poprawie stanu zdrowia.

Wniosek o rehabilitację leczniczą osoby uprawnionej – kto go wystawia i co zawiera

Lekarz prowadzący leczenie ubezpieczonego wypełnia na prośbę ubezpieczonego lub z własnej inicjatywy Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4). Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może wystawić pracownikowi  aktywnemu zawodowo  lekarz  specjalista lub lekarz rodzinny. Jeżeli wniosek PR-4 wypełnia  lekarz rodzinny, wówczas wymagana jest dokumentacja choroby np. ksero kartoteki z poradni specjalistycznej.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek o rehabilitację leczniczą osoba uprawniona składa w Oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Jakie schorzenia mogą być rehabilitowane?

Lekarz może skierować ubezpieczonego na rehabilitację leczniczą w systemie:

1) stacjonarnym (całodobowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń: narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu.

2) ambulatoryjnym (codzienny dojazd na rehabilitację w określonych godzinach) w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Kto wydaje orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej oraz skierowanie na rehabilitację?

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej wydaje lekarz orzecznik  i komisja lekarska ZUS.  Niniejsze orzeczenie stanowi podstawę do skierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą osoby uprawnionej.

Czy od orzeczenia lekarza  orzecznika ZUS   o potrzebie  rehabilitacji  leczniczej  osoby  uprawnionej przysługuje sprzeciw?

Tak. Od orzeczenia  lekarza  orzecznika  Zakładu  o potrzebie  rehabilitacji  leczniczej  osoby  uprawnionej  przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS [3] .

Ile powinna trwać rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym?

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni. Czas trwania rehabilitacji, może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.

Kto ponosi koszt  rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej?

Całkowity koszt rehabilitacji leczniczej osoby uprawnionej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem ponosi  ZUS.

Zostają zwrócone poniesione przez osobę uprawnioną koszty przejazdu najtańszym środkiem  komunikacji  publicznej,  z uwzględnieniem  przysługującej  osobie  uprawnionej  ulgi  na  przejazd  danym  środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Podstawa prawna:

– art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 300),

–  par. 2 – par. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2019. 277).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych  – https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja

Objaśnienie:

[1] ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 300)

[2] Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczególnych zasad (…): Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2019. 277)

[3] Powyższe wynika z par. 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczególnych zasad (…).

Stan prawny na 11 lipca 2019 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.