Strona główna Aktualności Praca w nocy w 2017 roku? Jakie zmiany?

Praca w nocy w 2017 roku? Jakie zmiany?

2697
PODZIEL SIĘ

Jak wiadomo niektóre dodatki lub inne obliczenia przy wynagrodzeniu są powiązane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Jak już pisaliśmy minimalne wynagrodzenie za pracę ulegnie zwiększeniu od 2017 r. Z tej też przyczyny zmieni się też wysokość dodatku za pracę w nocy.

Zmiany, które wejdą w 2017 roku w życie sprawią, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) wskazuje, iż pora nocna to czas 8 godzin między godzinami 21 a 7. Z kolei pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy zawiera w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego przynajmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Oczywiście za taką pracę, czyli w porze nocnej, pracownikowi należy się dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Najważniejsze jest, że ten typ dodatku jest obowiązkowy, a pracownik nie może się go zrzec. Kodeks pracy ustala także wysokość dodatku za pracę w nocy na poziomie 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek za pracę w nocy jest takiej samej wysokości dla wszystkich pracowników bez względu na wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Wysokość tego dodatku jest obliczana z minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 roku to 1.850 zł, natomiast w 2017 roku będzie to 2.000zł).

Oczywiście wysokość dodatku w poszczególnych miesiącach może być różna ze względu na miesięczny wymiar godzin do przepracowania. Ponadto wysokość dodatku za pracę w nocy to tylko wartość najmniejsza, gdyż pracodawca może ustalić wyższą stawkę dodatku za pracę w nocy. Dodatkowo warto podkreślić, że dodatek za pracę nie jest uzależniony od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kodeks pracy dopuszcza także możliwość zastąpienia dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej ryczałtem. Jest to dopuszczalne w stosunku do pracowników, którzy wykonują pracę poza zakładem pracy.

Układ zbiorowy lub regulamin pracy powinny dookreślać, które z ośmiu godzin w przedziale czasowym stanowią porę nocną. Taką informację powinien przekazać pracownikowi pracodawca w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia, w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę.  W przypadku, gdy pracodawca nie dopełni swoich obowiązków pora nocna wydłuża się do dziesięciu godzin i jednocześnie za wszystkie godziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku młodocianych obowiązują inne godziny pory nocnej i jest to okres czasu między godzinami 22:00 a 6:00, natomiast jeśli osoba nie ma 16 lat lub jest uczniem gimnazjum pora nocna trwa od godziny 20:00 do 6:00.

Pracownik pracujący w nocy ma także prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w nocy. Dodatek za pracę w nocy oblicza się dzieląc pensję minimalną przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Dokonując obliczeń można wyliczyć, że w styczniu 2017 roku dodatek za pracę w porze nocnej wyniesie 2,38 złotych (2.000 zł: 168 godz. x 20%).

WW.