Strona główna Aktualności Postępowanie upominawcze: Sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej wierzytelności (3)

Postępowanie upominawcze: Sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej wierzytelności (3)

1797
PODZIEL SIĘ
sprzeciw od nakazu zapłaty Lexagi.pl porady prawne online

W trzeciej części artykułu zostanie omówiona kwestia złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty przedawnionej wierzytelności wydanego w postępowaniu upominawczym.

Przypomnijmy …

W przypadku wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dłużnik ma możliwość wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie zgadza się z nakazem zapłaty w całości lub w części.  Zgodnie z dyspozycją art. 502 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sprzeciw należy wnieść do sądu, który wydał niniejszy nakaz w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczenia. Można złożyć go osobiście na dziennik podawczy lub za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin dwutygodniowy nie podlega przedłużeniu

Termin dwutygodniowy jest terminem zawitym, ponieważ sąd nie może go przedłużyć  ani skrócić. Co istotne, sprzeciw wniesiony po upływie terminu, sąd odrzuci. Jeżeli opóźnienie w złożeniu sprzeciwu nie nastąpiło z winy  pozwanego ( np. pobyt w szpitalu), wówczas może on złożyć wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu oraz dołączyć do niego ten sprzeciw. Dla jego skuteczności wniosek ten należy wnieść w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty na urzędowym formularzu

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wnosi się na urzędowym formularzu oznaczonym symbolem SP. [1] Stanowi on załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 723). Można go otrzymać w biurze podawczym sądu albo ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (zakładka Formularze). [2]

Z treści art. 130[1] par. 1[1]  K.p.c. wynika: Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo.

Na formularzu sprzeciwu należy :

1) podać nazwę i adres sądu  oraz sygnaturę akt sprawy,

2) podać dane pozwanego (imię , nazwisko, PESEL, adres),

3) oznaczyć stronę powodową i stronę pozwaną,

4) wskazać zakres zaskarżenia nakazu np. w całości lub w części (należy podać w jakiej),

5)  podać zarzuty i wnioski pozwanego  np. zarzut przedawnienia roszczenia powoda o zapłatę,

6) wnieść o zasądzenie zwrotu kosztów procesu np. według norm przepisanych,

7) uzasadnić sprzeciw  tj. wyjaśnić dlaczego powód nie zgadza się z  wydanym nakazem zapłaty,

8) wymienić załączniki (np. odpis sprzeciwu ),

9) własnoręcznie podpisać.

Ważne!

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

Roszczenie przedawnione

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany może powołać się na przedawnienie dochodzonej wierzytelności. [3].

Przykład:

Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny X (powód) nabył od banku wierzytelność przedawnioną i teraz w drodze powództwa żąda od Dłużnika Y (pozwany) zapłaty w kwocie 3.000,00 zł z tytułu niespłaconej pożyczki z roku 2005. Całkowita spłata pożyczki była wymagana w grudniu 2008 r. Bank jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą miał czas do końca 2011 r., żeby  sprawę uregulować. Dłużnik nie otrzymywał z banku ani ze sądu żadnych pism w tej sprawie. Wynika stąd, że wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki jest przedawniona.

W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Dłużnik Y zaskarża nakaz zapłaty w całości powołując się na jego przedawnienie (art. 117 par. 2 w powiązaniu z art. 118 K.c.). Co istotne, nie ma on wymogu udokumentowania zarzutu przedawnienia. Wierzyciel musi wtedy udowodnić, że przedawnienie nie miało miejsca. [4] 

Przykładowe uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

W odniesieniu do powyższego przykładu  sprzeciw można uzasadnić następująco:

Powód nabył od pierwotnego wierzyciela  Banku ……….  wierzytelność i w drodze powództwa żąda od pozwanego zapłaty  3.000,00  (słownie: trzy tysiące ) zł z tytułu umowy pożyczki  z  2005  roku. Żądane roszczenie przedawniło się z upływem trzech lat od daty jego wymagalności, czyli od dnia 10 grudnia 2008 r.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 118 K.c. zgodnie z którym termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Stąd też upłynął już ustawowy termin przedawnienia żądanej wierzytelności, ponieważ  pozew został złożony w dniu 15 stycznia 2018 r. 

Pozwany niniejszym podnosi zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia i wnosi o oddalenie powództwa w całości.

Skutki prawidłowego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Po zapoznaniu się z prawidłowo wniesionym sprzeciwem od nakazu zapłaty  następuje utrata jego mocy w całości lub w części zaskarżonej Sąd wyznacza wówczas rozprawę uznając tym samym, że nakaz zapłaty w ogóle nie był wydany. Powód otrzymuje sprzeciw razem z wezwaniem na rozprawę. W czasie rozprawy pozwany ponownie powinien podnieść że dochodzone roszczenie przedawniło się. Sąd po rozpoznaniu sprawy oddali powództwo jako niezasadne. Dłużnik nie będzie już zobowiązany prawnie do spłaty zadłużenia.

Co istotne, nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku (art. 504 par. 2 K.p.c.).

Podstawa prawna:

– art. 6, art. 117 – 118 Kodeksu cywilnego

– art. 130[1] par. 1[1], art. 502 par. 1, art. 503, art. 504 par. 2, art. 505 par. 1  Kodeksu postępowania cywilnego

Objaśnienie:

[1] W świetle art. 503 par. 2 K.p.c. jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

[2] Formularz urzędowy sprzeciw od nakazu zapłaty :  https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/ (dostęp w dniu 23 maja 2018 r.)

[3] Z art. 120 par. 1 K.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

[4]  Zgodnie z art. 6 K.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Stan prawny na 23 maja 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.