Strona główna Aktualności Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy – uzasadnienie...

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy – uzasadnienie uchwały SN z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. III PZP 2/15)

1101
PODZIEL SIĘ

O uchwale SN z dnia 6.05.2015 r. (sygn. III PZP 2/15) i tezach z niej wynikających była mowa jakiś czas temu.
Ostatnio ukazało się uzasadnienie ww. uchwały. Wynika z niego, że:

  • zdaniem SN podstawowym problemem pozostaje rozstrzygnięcie, czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy stanowi składnik treści stosunku pracy (umowy o pracę). W tym zakresie SN uznał za uzasadnione stanowisko wyrażone w wyroku SN z dnia 11 lutego 2015 r., I PK 123/14 (niep.), gdzie uznano, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji art. 23 1 k.p. i w związku z tym wynikające z niej zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę.
  • dalej w uzasadnieniu uchwały wskazano, że przeważająca większość doktryny oraz orzecznictwo SN stoją na stanowisku, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie uzupełnia treści umowy o pracę. Tym samym SN uznał, że „Akceptując te poglądy nie jest możliwe przyjęcie, że do tej umowy znajduje zastosowanie art. 231k.p. Skutek przejścia z art. 231 k.p. nie obejmuje bowiem praw i obowiązków wynikających z innych niż stosunek pracy stosunków prawnych, choćby były z nim związane”.

Podsumowując powyższe twierdzenia SN wskazał, że:

  • automatyzm przejścia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na nowego pracodawcę jest wyłączony,
  • „to nowy pracodawca powinien decydować o związaniu przejętego pracownika zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Bowiem powody, jakie zdecydowały o jej zawarciu z poprzednim pracodawcą mogą nie mieć dla niego żadnego znaczenia”.

W konsekwencji, w przypadku uznania zasadności dalszego funkcjonowania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – nowy pracodawca winien zawrzeć z byłym pracownikiem umowę cesji praw oraz przejęcia zobowiązań z umowy podpisanej z poprzednim pracodawcą – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Taka tylko konstrukcja prawna zabezpieczy w takiej sytuacji interesy nowego pracodawcy.

O tezach wynikających z powołanej uchwały SN należy zatem pamiętać przy wszystkich operacjach związanych z przejęciem całości lub części zakładu pracy, w zakresie bowiem analizowanych umów o zakazie konkurencji – prawa i obowiązki z nich wynikające nie przechodzą z „automatu” na nowego pracodawcę.

GM.