Strona główna Ogólna Odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą kosztów uzyskania przychodów od samochodów z 50%...

Odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą kosztów uzyskania przychodów od samochodów z 50% odliczeniem podatku VAT (interpelacja nr 26203)

1310
PODZIEL SIĘ

Od 1 kwietnia br. o czym pisaliśmy m.in. tutaj zmieniły się zasady odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorców. Przedsiębiorcy uzyskali m.in. możliwość odliczania 100% podatku naliczonego od wydatków, z tym prawo to zostało obarczone szeregiem warunków a w szczególności odniesione do samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W zakresie pojazdów pozostałych tj. o mieszanym przeznaczeniu przepisy przewidziały możliwość odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego (bez możliwości odliczania jednak podatku od paliwa). W takim stanie rzeczy u podatników pojawiło się szereg wątpliwości, których rezultatem stało się wystąpienie z interpelacją poselską dotyczącą m.in. wpływu zmiany przepisów dotyczących podatku VAT na zaliczanie wydatków dotyczących samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych. Dotyczy to w szczególności kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy wykorzystującego pojazdy samochodowe w sposób mieszany odpisów amortyzacyjnych czy wydatków na eksploatację w/w pojazdów. Pełny tekst interpelacji poselskiej dostępny jest tutaj.

Odpowiadając na przedmiotową interpelację poselską Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń (data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację 06-06-2014 – posiedzenie nr 69), wskazał m.in. że:

1)     „Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) nie oznacza, że w zakresie podatku PIT oraz podatku CIT podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów używania samochodu osobowego o 50%. A zatem, jeżeli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PIT (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy CIT), stanowi on koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługiwało odliczenie zgodnie z odrębnymi przepisami, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy CIT).

2)     Zgodnie z powołanym wyżej art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

3)     Ponadto, jeżeli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego (art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT), podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych niezależnie od tego, w jakiej części (100% czy 50%) odliczył podatek VAT przy zakupie tego samochodu. Dla ustalenia wartości początkowej nabytego odpłatnie środka trwałego, w tym samochodu osobowego, cenę nabycia pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 22g ust. 3 ustawy PIT, art. 16g ust. 3 ustawy CIT).

Tym samym Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wysokość odliczenia podatku VAT (tj. odliczenie w 50%) nie ma wpływu na rozliczenie podatków dochodowych. Obie te regulacje normatywne pozostają zatem w tym zakresie samodzielne i odrębne. MF wskazało także, że nieodliczony przez podatnika podatek VAT może stanowić dla niego koszt uzyskania przychodów.   

 

GM.