Strona główna Aktualności Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami?

1109
PODZIEL SIĘ

Już w 2012 roku Komisja Europejska przyjęła tzw. dyrektywy Seveso III (6/82/WE z 9 grudnia 1996r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi), które były równoznaczne z nowymi obowiązkami dla stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw.

Obecnie Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć listę niebezpiecznych substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników w zakładzie pracy. W wyniku zmian zaostrzono wartości dopuszczalne dla tych substancji w liczbie 25 nowych i 6 już będących na liście.

Co ciekawe na liście pojawiły się takie substancje jak krzemionka krystaliczna w formie tzw. pyłu respirabilnego, która powoduje m.in. krzemicę i raka płuca. Inne wskazane substancje to monopierścieniowe węglowodory aromatyczne(jak benzen czy toluen), które powodują alergie skórne, zmiany genetyczne i zaburzenia płodności.

Rozszerzenie listy substancji niebezpiecznych nastąpiło na podstawie konsultacji z niezależnymi naukowcami, inspektorami pracy oraz ekspertami krajowymi. Za rakotwórcze uznano także zużyte (tzw. przepracowane) oleje silnikowe mogące przyczyniać się do raka skóry.

Według Komisji Europejskiej znaczne ograniczenie dopuszczalnych wartości tych substancji przyczyni się do zmniejszenia zapadalnośc pracowników na choroby nowotworowe. Dlatego też nowe przepisy to korzyść dla pracowników, którzy przestaną być narażani na długotrwały kontakt z substancjami niebezpiecznymi.

W ramach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, która najpierw zmieniła, a następnie uchyliła dyrektywę Rady 96/82/WE. Dyrektywa ta ma na celu zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i ograniczyć jej skutki. Jest to spowodowane transgranicznym oddziaływaniem katastrof ekologicznych, co powinno wpłynąć na zunifikowanie procedur w zakresie kontroli i zapewniania bezpieczeństwa.

Z kolei ustawodawstwo krajowe powinno być dostosowane do wskazanej wyżej dyrektywy, co miało miejsce 31 maja 2015 roku, gdy polski rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana przepisów została wymuszona przez bieżące badania, które wykazały wysoką śmiertelność pracowników (53%) z powodu nowotworów, które mogły się pojawić z uwagi na kontakt pracowników z rakotwórczymi chemikaliami w miejscu pracy.

Obowiązujące przepisy wymagają dokonywania oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działania szczególnych substancji kancerogennych i mutagenów. W przypadku ich istnienia pracodawcy są zobowiązani do podjęcia środków zapobiegawczych.

 

WW.