Strona główna Aktualności Ile można dorobić do renty socjalnej od 1 września do 30...

Ile można dorobić do renty socjalnej od 1 września do 30 listopada 2017 roku

6244
PODZIEL SIĘ
egzekucja z rachunku wspólnego LEXAGIT.PL porady prawne online

Zobaczmy przepisy – komu przysługuje renta socjalna

Zgodnie z dyspozycją art. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia,

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,

3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Renta socjalna może być przyznana na stałe lub okresowo np. na 2 lata.

Ile wynosi renta socjalna?

Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł brutto miesięcznie.  Osoba, która otrzymuje  rentę socjalną może podjąć dodatkową pracę. Nie może jednak przekroczyć granicznej  miesięcznej  kwoty przychodu, która zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,  Ogłasza je raz na kwartał kalendarzowy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w wydawanym  Komunikacie. W przypadku jej przekroczenia  organ rentowy zawiesi rentę socjalną „(-) za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, (…) w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (-)”. Powyższe wynika z art.10 ust. 6 niniejszej ustawy.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej ZUS zawiesi się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. [1]  Przychodem tym będzie m.in. wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia pracowniczego (umowa o pracę) lub cywilnoprawnego (umowa  zlecenia), a także:

  • kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
  • kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego,
  • przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 10 ust. 1, ust. 4-5 ustawy).

Ważne!

Z art. 10 ust. 5a ustawy prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu również w razie osiągania przychodu za granicą.

Dwa  komunikaty

W II kwartale 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.220,69 zł.  Podał je  Prezes  GUS w Komunikacie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. (Mon.Pol. 2017. 811). Na jego podstawie Prezes ZUS ogłosił  graniczną kwotę przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej. w okresie od 1 września  do 30 listopada 2017 r.

Z treści Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 21 sierpnia 2017 r. wynika, że od dnia 1 września 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2. 954,50 zł. (Mon. Pol. z 2017 r., poz. 825) . [2]

Renta socjalna – ile można dorobić od 1 września do 30 listopada 2017 r.

Osoba, która otrzymuje rentę socjalną w okresie od 1 września do 30 listopada 2017 r. może dorobić do 2.954,50 zł w miesiącu bez zawieszenia świadczenia. ZUS zawiesi prawo do renty socjalnej, jeżeli osiągnięty przychód przekroczy w danym miesiącu kwotę  2.954,50 zł. Co ważne, w przypadku renty socjalnej nie występuje zmniejszenie  pobieranego świadczenia.

ZUS musi wiedzieć …

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy mają obowiązek pisemnego powiadomienia organu rentowego o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej (art. 7 ustawy).

… albo sam poszuka

Organ wypłacający rentę socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu działalności na zasadzie karty podatkowej w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez osobę pobierającą rentę (art. 8 ustawy).

Podstawa prawna:

  • art. 4, art. 10 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982)

Źródło:

  • Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 2017 r. poz. 811 i poz. 825

Objaśnienie

[1] Zgodnie z art.10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 982) prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

[2] Komunikat Prezesa ZUS z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (Mon.Pol. z 2017 r. poz. 825).

Stan prawny na 11 października 2017 r.

W.K.