Strona główna Aktualności Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej (5)

Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej (5)

1996
PODZIEL SIĘ
Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej Lexagit.pl sprawna spółka

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat opodatkowania działalności nierejestrowej podatkiem dochodowym: Podatek dochodowy w działalności nierejestrowej (4). Pojawił się wówczas wątek kosztów podatkowych pomniejszających przychód z działalności nierejestrowej.   

Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej – jakie mogą być

W art. 22 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca zdefiniował „koszty uzyskania przychodów”  jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że „podatnik ma możliwość odliczenia wszelkich faktycznie poniesionych kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą a zatem, że ich poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W konsekwencji dany wydatek tylko wtedy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, gdy faktycznie został poniesiony, wiąże się z konkretnym źródłem przychodu i spowodował lub obiektywnie mógł spowodować osiągnięcie przychodu z tego źródła”. [1]

Potwierdza to również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej  w dniu 9 lipca 2018 r. interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.214.2018.2.DB) .

Zaznaczyć też trzeba, że wydatek powinien być poniesiony, jak również nie może należeć do wydatków, które zgodnie z przepisami ustawy o PIT są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Dokumentowanie kosztów prowadzenia działalności nierejestrowej

Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej np. zakup towarów lub półfabrykatów, zakup narzędzi do wykonywania usług należy odpowiednio dokumentować oraz przechowywać tę dokumentację w celach dowodowych na wypadek kontroli przez urząd skarbowy. Chodzi tutaj np. o prawidłowe ustalenie podatku dochodowego, gdzie ważny jest dochód, czyli różnica między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Stosownie do art. 180 par. 1 Ordynacji podatkowej [2], dowodem będzie „wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem”.

Podstawą odliczania kosztów będą faktury imienne za zakupiony  towar, bilety PKP na trasy powyżej 50 km, potwierdzenia opłat pocztowych, potwierdzenia dokonania zapłaty za zakupiony towar w formie przelewu na rachunek bankowy dostawcy  mające związek związane z prowadzoną działalnością (osiągnięcie przychodów).  

Przykłady kosztów uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej:

  1. Podatnik prowadzi skup i sprzedaż używanych podręczników szkolnych. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowić zakup tychże podręczników, jeżeli został sporządzony wewnętrzny dowód zapłaty lub zapłata została dokonana np. w formie polecenia przelewu na konto dostawcy.
  2. Podatnik zamierza świadczyć usługi sprzątające. W tym celu zakupił odpowiednie narzędzia do ich wykonywania  i środki czystości. Dowody ich zakupu odliczy wtedy od przychodu. 
  3. Podatniczka planuje  wykonywać i sprzedawać własnoręcznie robione szaliki. Faktura za zakup np. 2 kg wełny  stanowi udokumentowanie kosztu uzyskania przychodu. Jeżeli będzie wysyłać swoje wyroby  za pośrednictwem poczty, wówczas potwierdzenie nadania paczki będzie można odliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Stanowisko organu skarbowego w sprawie udokumentowania kosztów uzyskania przychodu

W dniu 28 września 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (znak: 0114-KDIP3-1.4011.378.2018.3.ES). Stan faktyczny: Po zakończeniu umowy o pracę podatniczka planuje świadczyć usługi kosmetyczne jako osoba fizyczna wykonująca działalność nierejestrową na podstawie ustawy – Prawo Przedsiębiorców.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zadała pytanie, czy może w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczyć koszty, które poniosła ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową (np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzęs)?

Organ skarbowy uznał, że „Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczyć koszty, które poniósł ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową (-). Wnioskodawca może wydatki udokumentować wszelkimi dowodami, o których mowa w art. 181 Ordynacji podatkowej”.

W uzasadnieniu interpretacji czytamy: „Dowodami w postępowaniu podatkowym, zgodnie z art. 181 ww. ustawy, mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, (-).

(-) Wskazane jest zatem posiadanie (pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego”. 

Podsumujmy temat działalności nierejestrowej…

Osoby fizyczne decydujące się  na prowadzenie działalności nierejestrowej mimo tego, że  nie muszą rejestrować działalności w  CEIDG, ani tez opłacać składek ZUS, czy prowadzić księgowości ponieważ wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży   przyjmują na siebie obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Tak  wynika z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, stąd też podatnik,  w niektórych przypadkach musi wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) i zakupić kasę fiskalną. Potwierdza to interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 24 września 2018 r. w sprawie obowiązku złożenia wniosku o nadanie NIP w sytuacji prowadzenia działalności nierejestrowanej w zakresie usług kosmetycznych.

Pisaliśmy o tym w artykułach:

  1. Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową (2)
  2. Nierejestrowa działalność gospodarcza a VAT i kasa fiskalna (3)

Prowadzenie działalności nierejestrowej nie zwalnia z obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych PIT.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Podatek dochodowy w działalności nierejestrowej (4)

Działalność  nierejestrowa może się sprawdzić w przypadku wyrobu i sprzedaży drobnych towarów np. rękodzieła i świadczenia niektórych usług np. udzielanie korepetycji, sprzątanie mieszkań. Przeszkodą dla tego rodzaju działalności może być świadczenie  usług związanych  z obowiązkiem  odprowadzania  VAT (art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT) i zakupem kasy fiskalnej. Czy działalność nierejestrowa sprawdzi się praktycznie, czas pokaże.

Podstawa prawna:

– art. 3 ust. 1,  art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1ba, art. 22 ust. 1, art. 27, art. 44 ust.1c – 1d Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1509)

Objaśnienie:

[1] Wyrok NSA z  dnia 15 grudnia 2017 r. , II FSK 93/16

[2]  Ordynacja podatkowa : Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018. 800)

Stan prawny na 29 listopada 2018 roku

W.K. 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji