Strona główna Dla pracodawcy Jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

1515
PODZIEL SIĘ

W ogłoszeniach o pracę lub zaczynając już pracę bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której pracodawca żąda od nas określonych danych osobowych. Spotkać można np. ogłoszenia, w których przyszły pracodawca wymaga już na wstępie wykazania np. niekaralności. Czasami pracodawca może także żądać regularnego dostarczania w trakcie trwania stosunku pracy tego typu zaświadczeń i innych jeszcze dokumentów. Jakich danych osobowych może żądać pracodawca – oto jest pytanie?

Warto wiedzieć, że katalog danych osobowych, które może zażądać pracodawca jest zamknięty. Oznacza to, że jakiekolwiek żądania przekazania danych muszą mieć oparcie w ustawie. Dlatego też pracodawca nie może żądać dowolnych danych osobowych, lecz tylko te wskazane przepisami zawartymi w ustawach.

Dokładne regulacje znajdują się w takich aktach prawnych jak art. 22(1) Kodeksu pracy oraz inne, takie jak § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może żądać kandydata do pracy lub pracownika danych, które obejmują:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca może także zażądać takich danych jak imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, o ile jest to związane ze szczególnymi uprawnieniami przewidzianymi w kodeksie pracy, numeru PESEL (czyli numeru nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności). Tego typu dane udostępniane są pracodawcy poprzez oświadczenie osoby, której te dane osobowe dotyczą.

Z kolei danych osobowych nie wymienionych wyżej – pracodawca może żądać, o ile obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Ponadto w pozostałych przypadkach dotyczących podawania danych osobowych niewymienionych w kodeksie pracy obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.

Z kolei ww. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wprowadza możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika następujących dokumentów:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwa ukończenia gimnazjum (gdy osoba ubiega się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty, o których mówią inne przepisy.

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca? – o tym decydują zatem konkretne regulacje prawne.

WW.