Strona główna Dla pracodawcy Świadectwo pracy – zasady wydawania

Świadectwo pracy – zasady wydawania

1853
PODZIEL SIĘ

Świadectwo pracy jest wydawane przez naszego pracodawcę po zakończeniu czy rozwiązaniu umowy o pracę. Jest to dokument bardzo istotny, ponieważ pozwala ustalić uprawnienia pracownicze i uprawnienia z ubezpieczenia społecznego danego pracownika.

Dokument ten wystawiany jest w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla pracownika i jeden przechowywany w osobowych aktach pracownika, które to akta pracodawca jest zobowiązany prowadzić).

Wydawanie świadectwa pracy jest regulowane przepisami Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Należy pamiętać, że wydanie świadectwa pracy to obowiązek  pracodawcy.

Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi jest bezwzględny i nie zależy takich czynników jak podstawy nawiązania stosunku pracy, tryb jego rozwiązania czy długość okresu zatrudnienia. Świadectwo pracy jest wydawane w związku z zakończeniem stosunku pracy (jego rozwiązaniem lub wygaśnięciem). Odstąpienie od reguły następuje w przypadku umowy o pracę na okres próby, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. W tej sytuacji świadectwo pracy obejmuje zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w okresie 24 miesięcy, liczonych od zawarcia pierwszej z nich. Natomiast przy umowie na czas nieokreślony świadectwo pracy zostanie wydane raz, w momencie, gdy stosunek pracy ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu niezależnie od czasu jej trwania.

Należy wyróżnić zbiorcze świadectwo pracy, które zostaje wydane gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy na umowach terminowych w okresie kolejnych 24 miesięcy.  Termin jest liczony od zawarcia pierwszej z terminowych umów, a między kolejnymi umowami mogą wystąpić przerwy. Tego typu świadectwo pracy wydaje się z upływem 24 miesięcy albo później.

Zaznaczyć należy, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany bezzwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. W przypadku, gdy dotyczy to umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

WW.