Strona główna Działalność gospodarcza Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

927
PODZIEL SIĘ

Założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną można podzielić na sześć kroków.

Krok 1. Ustalenie PKD
Krok 2. Wpis do CEIDG
Krok 3. Zgłoszenie w ZUS
Krok 4. Zgłoszenie w PIP i SANEPID
Krok 5. Wyrobienie pieczęci
Krok 6. Założenie rachunku bankowego

Krok 1. Ustalenie PKD
Rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG konieczne jest podanie rodzaju wykonywanej działalności według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Obecne obowiązujące kody PKD 2007 wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.

Przed rejestracją w CEIDG trzeba więc ustalić odpowiednie kody PKD. Zalecam skorzystanie w tej mierze z wyszukiwarki Głównego Urzędu Statystycznego dostępnej pod adresem strony internetowej: www.stat.gov.pl/Klasyfikacje (zakładka: „PKD 2007”).

Krok 2. Wpis do CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej występuje w sieci internetowej pod adresami: www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl.

Na stronie internetowej CEIDG należy kliknąć w zakładkę: „Formularze i instrukcje”. Możliwe jest złożenie wniosku na następujące sposoby:
sposób I – zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) wniosku elektronicznie,
sposób II – bez logowania się w CEIDG, przygotowane wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy (wraz z podaniem numeru wniosku),
sposób III – pobranie i złożenie wniosku w formie pisemnej w urzędzie gminy (urzędnik przekształca wówczas wniosek na formę elektroniczną),
sposób IV – przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy (wówczas podpis pod wnioskiem musi być notarialnie poświadczony).

Sposób I wymaga posiadania podpisu elektronicznego, sposób IV zaś wymaga udania się do kancelarii notarialnej.

Rekomenduję stosowanie sposobu II, czyli przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy (urzędzie miasta). Aby zastosować sposób II, należy kliknąć w link ze strzałką „Przejdź do przygotowania wniosku on-line bez logowania”. W rubryce „Wstępne przygotowanie danych” trzeba zaznaczyć „Nowy wniosek”. W rubryce „Sposób przygotowana wniosku” istnieje możliwość zaznaczenia „Przygotuj wniosek przy użyciu kreatora” (wówczas system będzie zadawał pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi) lub „Przygotuj wniosek wypełniając formularz” (wówczas system wyświetli formularz, w którym należy wpisać właściwe dane). Po wypełnieniu wszystkich danych system generuje numer wniosku, a także jest możliwość wydrukowania wniosku – zalecam wydrukowanie wniosku, jako że nie trzeba w takiej sytuacji odrębnie spisywać numeru wniosku. Wraz z wydrukowanym wnioskiem (bądź spisanym numerem wniosku) trzeba udać się do dowolnego urzędu gminy (urzędu miasta). W urzędach gminy (urzędach miasta) funkcjonuję odrębne komórki organizacyjne zajmujące się sprawami CEIDG (komórki takie mogą być różnie nazwane, np. „Wydział Polityki Gospodarczej”, „Ewidencja Działalności Gospodarczej”). Urzędnik identyfikuje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje go i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. Dniem złożenia wniosku w CEIDG jest w tym przypadku dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie. Do urzędu należy się udać najpóźniej 7 dnia od daty wypełnienia wniosku – zalecam jednak, aby do urzędu udać się najlepiej już następnego dnia po wypełnieniu wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (nadane lub aktualizacja NIP),
zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zob. krok 3).

W sytuacji, gdy osoba fizyczna posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP), występuje jedynie zgłoszenie aktualizacyjne za pośrednictwem CEIDG i wybór formy opodatkowania. Numer identyfikacji podatkowej osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą pozostaje numerem identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

Do wniosku o wpis do CEIDG można także dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne w przedmiocie podatku od towarów i usług (VAT).

Wniosek o wpis do CEIDG powinien być rozpatrzony w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku – jednak jest to termin jedynie instrukcyjny.

Krok 3. Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie danych przekazanych z CEIDG Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza we własnym zakresie: ZUS ZFA, ZUS ZBA, ZUS ZAA.

Natomiast przedsiębiorca musi we własnym zakresie wypełnić i dłużyć formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Formularz zgłoszenia należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia (daty rozpoczęcia działalności, jaką podano we wniosku CEIDG-1).

Krok 4. Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy (u okręgowego inspektora pracy) i w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (powiatowej stancji epidemiologiczno-stanitarnej) występuje wówczas, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Nie występuje żaden druk zgłoszenia. W zgłoszeniu należy podać miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

UWAGA – zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która wchodzi w życie 17 styczna 2013 r. uchyla się wskazany wyżej obowiązek powiadamiania PIP i SANEPID.

Krok 5. Wyrobienie pieczęci

Żaden przepis prawny nie wymaga posiadania pieczęci przez przedsiębiorcę. W praktyce na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe (ważny jest własnoręczny podpis).

Na pieczęci powinny się znaleźć: firma przedsiębiorcy, dane adresowe, NIP, REGON.

Krok 6. Założenie rachunku bankowego

Nie istnieje obowiązek używania rachunku bankowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wymógł dokonywania transakcji za pośrednictwem rachunku dotyczy przelewów pomiędzy przedsiębiorcami powyżej kwoty stanowiącej równowartość 15 000 euro bez względu na liczbę płatności (mogą to być więc przykładowo cztery płatności, których łączna suma wynosi równowartość 15 000 euro).

Po założeniu rachunku bankowego należy zaktualizować dane w urzędzie skarbowym i ZUS, wypełniając w tym celu wniosek CEIDG.

Żadna część, jak i całość utworu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autora lub autorów.

Autor: Andrzej Jednoralski, aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego „ART”
J A N J E D N O R A L S K I