Strona główna Aktualności Handel elektroniczny: Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – postanowienia w regulaminie...

Handel elektroniczny: Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – postanowienia w regulaminie sklepu internetowego (2)

1262
PODZIEL SIĘ
e-book Sprawna spółka

Regulamin sklepu internetowego dostarczającego treści cyfrowe nieutrwalone na nośniku materialnym powinien zawierać informacje podane w  art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. 2019.134 ).

W pierwszej części  artykułu: Handel  elektroniczny: Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – postanowienia w regulaminie sklepu internetowego (1) omówiliśmy:

  • Postanowienia ogólne,
  • Definicje użyte w regulaminie sklepu internetowego,
  • Zasady korzystania ze  sklepu internetowego,
  • Zasady korzystania z e – booków.

Procedura zawierania umowy o dostarczenie treści cyfrowych – na co należy zwrócić uwagę?

W ofercie sklepu internetowego oprócz produktów fizycznych np. publikacji książkowych   w wersji drukowanej mogą znajdować się także produkty cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym. Należą do nich m.in. e – booki tj. książki elektroniczne w formacie  PDF. W przypadku e – booków nie jest zawierana umowa sprzedaży, tylko umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Przedmiotem umowy o dostarczenie treści cyfrowych może być jeden tytuł danego e – booka.  Jego cena stanowi wartość brutto tj. z naliczonym podatkiem VAT. Cena podana przy każdym e – booku  jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Należy podkreślić, że w świetle art. 17 ust. 2 – 4 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca musi zapewnić, aby konsument w czasie składania zamówienia potwierdził, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Stąd też przedsiębiorca musi w formularzu zamówienia wprowadzić  przycisk oznaczony w czytelny sposób słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny jednoznacznie sformułowany.

„W przypadku interaktywnych stron internetowych optymalnym rozwiązaniem jest połączenie opcji „zamawiam” z opcją „potwierdzam obowiązek zapłaty” (lub „zamówienie z zapłatą”, „zapłata za zamówienie”) –  podaje piśmiennictwo [2].

Jeżeli przedsiębiorca nie spełni powyższego wymagania  ustawowego, wówczas  umowa nie zostaje zawarta.

Tryb postępowania reklamacyjnego z tytułu rękojmi – co obejmuje?

Dostawca jest obowiązany dostarczyć treści cyfrowe, które nie są zapisane na trwałym nośniku (e- book) bez wad. Jeśli dostarczona  treść cyfrowa (przedmiotowy  e – book) ma wady, klient może złożyć do przedsiębiorcy (dostawca) reklamację z tytułu rękojmi.

Klient  jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli pobrany e – book:

  • jest uszkodzony np. nie ma wszystkich stron,
  • jest nie odpowiada opisowi np. przedmiotem umowy był e – book o treści prawnopodatkowej, a klient otrzymał e – book dotyczący prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • nie daje się otworzyć w zamówionym formacie.

Klient może zgłosić dostawcy reklamację treści cyfrowych w szczególności na piśmie lub elektronicznie. W formularzu reklamacyjnym podaje przyczyny, które stanowią  uzasadnienie  reklamacji oraz swoje żądanie np. ponowne dostarczenie  treści cyfrowej lub zwrot ceny. Zgodnie z art. 561(5) Kodeksu cywilnego w ciągu 14 dni przedsiębiorca powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji.

W regulaminie sklepu internetowego nie powinny być umieszczane postanowienia  abuzywne/klauzule niedozwolone/.

Przykład: 

Numer postanowienia: 7282, data wpisu do Rejestru Klauzul Niedozwolonych: 21 listopada 2018 r. „Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania”.

„Okres 14 dni powinien być liczony według dni kalendarzowych, a nie roboczych. Wskazane postanowienie może wprowadzać konsumentów w błąd co do zakresu przysługujących im uprawnień w ramach umów zawieranych ze Sprzedającymi za pośrednictwem ww. platform sprzedażowych, w zakresie uznania roszczeń konsumenta w terminie zawitym wskazanym w ustawie, (…)” – uznał Prezes UOKiK w Decyzji nr RŁO 1/2019 wydanej w dniu 8 lutego 2019 r. w sprawie stosowania podobnego postanowienia abuzywnego.

Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych –  czy zawsze przysługuje?

Zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 13 ustawy o prawach  konsumenta prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca zawierający umowy na dostarczenie treści cyfrowych bez nośnika materialnego ma obowiązek poinformować klienta o tym, za pomocą osobnego pola wyboru (checkbox) w formularzu elektronicznym oraz potwierdzić to na trwałym nośniku (np. e- mail). W razie niewypełnienia tego obowiązku, klient (konsument) będzie mógł z art. 27 ustawy o prawach konsumenta odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Zwrot płatności – w jakim terminie?

W świetle art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Przykładowa klauzula niedozwolona:

Numer postanowienia: 7363, data wpisu: 5 grudnia 2019 r. „Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta”

Abuzywność tego postanowienia polega na wydłużeniu przez przedsiębiorcę zwrotu pieniędzy za zamówiony produkt. Zgodnie z art. 111 par. 1 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Polityka prywatności i Cookies

Administratorem danych osobowych jest dostawca, który przetwarza dane osobowe klientów sklepu internetowego  w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i Cookies powinny być  zawarte są w Polityce  prywatności i Polityce Cookies  dostępnej na podstronie  sklepu internetowego (link).

Pozasądowe  sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – kiedy mają miejsce i  jakie są ich formy?

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma miejsce w przypadku zakończenia procedury reklamacyjnej i jest dobrowolne. 

Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej i stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje są  dostępne  na stronie internetowej  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 Konsument może także  skorzystać z unijnej platformy  ODR  dostępnej pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

W przypadku powstania sporu co do zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych  dostawca  wyraża zgodę na udział w  niniejszym postępowaniu.

Postanowienia końcowe – jakie  zapisy mogą zawierać?

W Postanowieniach  końcowych regulaminu sklepu internetowego przedsiębiorca podaje te informacje, których nie uwzględnił we wcześniejszych  postanowieniach.

Podstawa prawna:

– art. 12 ust. 1 , art. 17 ust. 2 – 4,  art. 27, art. 38 pkt 13  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. 2019.134 ).

Objaśnienie:

[1] ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. 2019.134 )

[2] Templin – Kaczmarek B. [w:] Templin – Kaczmarek B.,  Stec P., Szostek D. (red.) , Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg), Warszawa 2014, s. 125

Stan prawny na dzień  13 lutego 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu