Strona główna Aktualności Sprawozdanie PNT-01 za rok 2019 – dla kogo i w jakim celu?

Sprawozdanie PNT-01 za rok 2019 – dla kogo i w jakim celu?

1969
PODZIEL SIĘ
PNT sprawna spółka

Przedsiębiorca prowadzący w 2019 r. obok głównej działalności firmy także działalność  badawczo –  rozwojową  powinien do dnia 24 lutego 2020 r. złożyć za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS  Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok 2019 na formularzu PNT-01.

Badania statystyczne statystyki publicznej  – regulacja prawna

Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Obowiązek  przekazywania  danych  w celach statystycznych wynika z art. 30  ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej  [1]. 

Ustawodawca podaje w nim, że podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a.

Program powyższych badań  ustala corocznie Rada Ministrów w drodze  rozporządzenia.  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej zostało wydane Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 ( Dz.U. 2018. 2103) oraz   rozporządzenie zmieniające  z dnia  8 sierpnia  2019 r. [2].

Jaki jest cel badania statystycznego o działalności B+R?

„Celem badania jest dostarczenie informacji o prowadzonych pracach twórczych podjętych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy w ramach działalności badawczej i rozwojowej obejmującej badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe) oraz prace rozwojowe”- podaje GUS [3] .

Kogo ono obejmuje?

Badanie statystyczne obejmuje „Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób ciągły lub doraźny, finansujące wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz alokujące środki na badania naukowe i prace rozwojowe” [ 4] .

Na temat ulgi badawczo- rozwojowej pisaliśmy w artykule:

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje 

Jakie dane zawiera formularz PNT-01?

Formularz PNT – 01 za rok 2019 jest dostępny na: http://form.stat.gov.pl/formularze/2020/passive/PNT-01.pdf wraz z obszerną instrukcją jego wypełnienia.

W formularzu należy  PNT-01 należy  podać m.in.  dane  dotyczące:

1) nakładów   na  działalność  B+R  w przedsiębiorstwie oraz  wartość aparatury naukowo-badawczej w 2019 r.,

2) personelu  zaangażowanego  w działalność B+R w przedsiębiorstwie   według  wieku, płci, wykształcenia, pełnionej funkcji  oraz

3) dane uzupełniające (np. znaki użytkowe, wzory towarowe, patenty).

Wykorzystanie  zebranych danych statystycznych – w jakim celu?

Zgodnie z treścią  art. 10 ustawy o statystyce publicznej dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Przykładem  są  publikacje  GUS : https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2018-roku,15,3.html .

Źródło:  Główny  Urząd Statystyczny

Podstawa prawna:

– art. 10, art. 30  ust. 1 pkt 3 Ustawy  z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst  jedn. Dz. U. 2019. 649)

Objaśnienie:

[1] ustawa o statystyce publicznej – Ustawa  z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst  jedn. Dz. U. 2019. 649)

[2] rozporządzenie zmieniające  z dnia  8 sierpnia  2019 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 ( Dz.U. 2019. 1567)

[3] GUS:  „Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019”  (dostęp w dniu 18 lutego 2020 r.)

[4] Tamże

Stan prawny na dzień 18 lutego 2020 roku

W.K.