Strona główna Aktualności Handel elektroniczny: Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – postanowienia w regulaminie...

Handel elektroniczny: Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – postanowienia w regulaminie sklepu internetowego (1)

1168
PODZIEL SIĘ
treści cyfrowe Sprawna spółka

Sklepy internetowe są bardzo popularne w Polsce i na świecie. W sklepie internetowym przedsiębiorca może zawierać z konsumentami (B2C) lub przedsiębiorcami (B2B) umowy sprzedaży towarów i usług, a także umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Regulamin sklepu internetowego przedsiębiorcy stanowi integralną część  takiej  umowy. Jest  on  sporządzany na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 12 ust. 1  ustawy  o prawach konsumenta.  Poniższy artykuł  omawia najważniejsze  postanowienia,  jakie  powinien zawierać regulamin sklepu internetowego, który ma w swojej ofercie treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym (e-booki).

Co powinien  zawierać  regulamin  sklepu internetowego dostarczającego treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym?

Regulamin sklepu internetowego dostarczającego treści cyfrowe powinien zawierać:

 1. Postanowienia ogólne,
 2. Definicje użyte w regulaminie,
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego,
 4. Zasady korzystania z e – booków,
 5. Procedurę zawierania umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego z tytułu rękojmi,
 7. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
 8. Politykę prywatności i Cookies,
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
 10. Postanowienia końcowe.

Postanowienia ogólne – co mogą  zawierać?

Postanowienia ogólne mogą zawierać m.in. informacje identyfikujące  przedsiębiorcę, ofertę sklepu, cenę dostępnych e-booków podaną jako wartość brutto tj. z podatkiem VAT.

Zakres informacji identyfikujących przedsiębiorcę (właściciel sklepu internetowego) zależy od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej należy podać: imię i nazwisko/imiona i nazwiska, nazwę zarejestrowanego /zarejestrowanych (forma prawna) w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP, siedzibę firmy oraz jej adres, a także dane kontaktowe tj. adresy elektroniczne i numery telefonów.

Jeżeli przedsiębiorcą jest osobowa spółka handlowa wtedy, podajemy:

 • nazwę przedsiębiorcy wraz z jego formą prawną,
 • adres przedsiębiorcy,
 • nazwę i adres sądu rejonowego, wydział gospodarczy w którym przedsiębiorca został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • numer wpisu do KRS,
 • numer REGON,
 • numer NIP,
 • dane kontaktowe (adres e- mail, nr telefonu).

Identyfikując  kapitałową spółkę  handlową oprócz danych analogicznych jak w przypadku spółki osobowej podajemy dodatkowo kapitał zakładowy spółki.

Przykład:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ……………….  prowadzonego  przez   XXX spółka z o.o. z siedzibą w  ………… , ul. ……….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ……… (miasto, ewentualnie dzielnica) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………. , REGON ……. , NIP …….. , o kapitale zakładowym wysokości ……… (słownie: ………..) zł opłacony w całości/ w kwocie ……… (słownie: ……….) zł. 

Pojęcia użyte w regulaminie, czyli jakie?

W regulaminie e- sklepu przedsiębiorca powinien zdefiniować pojęcia, których użyje  w dalszej jego części.

Przykłady: 

 1. E-booki – książki elektroniczne stanowiące Utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, niezapisane na nośniku materialnym, udostępniane w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.
 2. Kodeks cywilny: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.2019.1145)
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2019. 134 )
 5. Warunki techniczne – minimalne wymagania techniczne świadczenia usług  drogą elektroniczną , niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego, w tym, do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

Korzystanie ze  sklepu internetowego – na jakich zasadach?

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe wtedy, gdy zostaną spełnione przez klienta minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu. Należy przykładowo podać, że będzie to  komputer, laptop, smartfon z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows  ……., o minimalnej rozdzielczości ekranu  …….., podłączony do sieci Internet, posiadający jedną z przeglądarek internetowych np.  Internet  Explorer w wersji ….. lub nowszej,   Mozilla Firefox w wersji …. lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i zapisującą pliki Cookies. i posiadającą  program Adobe Acrobat Reader.  Co istotne, klient musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną.

Jakie są zasady korzystania z e-booków?

W świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych e-book stanowi  utwór będący przedmiotem prawa autorskiego i majątkowego [3]. Klient korzysta z e-booka dla własnego użytku. Nie może go  rozpowszechniać w całości lub we fragmentach w celach zarobkowych, ani też udostępniać publicznie.

Dalsze  postanowienia regulujące prawa i obowiązki  na linii przedsiębiorca –  klient  zostaną omówione w drugiej części artykułu. 

Podstawa prawna:

– art. 12  ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. 2019.134 )

Objaśnienie:

[1] ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2019.123)

[2] ustawa  o prawach konsumenta:  Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. 2019.134 )

[3] Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1231) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stan prawny na dzień 16 stycznia 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu