Strona główna Aktualności Coraz więcej frankowiczów wygrywa w sądach z bankami

Coraz więcej frankowiczów wygrywa w sądach z bankami

1012
PODZIEL SIĘ
pomoc frankowiczom helphero

Artykuł zewnętrzny

Przez lata konsumenci, którzy byli stroną umów kredytowych z bankami, gdzie wysokość świadczenia wyrażona była w walutach obcych a zasadniczo we franku szwajcarskim mieli ograniczone szanse w sporach sądowych. Orzecznictwo było dla nich raczej niekorzystne. Sytuacja zmieniła się diametralnie po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sławnego już wyroku w sprawie Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank (C-260/18) z dnia 3 października 2019 r. Pomoc frankowiczom od tamtej pory oferuje szereg podmiotów dysponujących wiedzą na temat kredytów frankowych.

Sprawa państwa Dziubak – o co chodziło w tej sprawie

Sprawa dotyczyła roszczenia Powodów o stwierdzenie nieważności umowy, zawierającej klauzule indeksacyjne zawarte w umowie o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty franka szwajcarskiego. Zastrzeżenia Państwa Dziubak dotyczyły tego, że ich zdaniem postanowienia takie były niezgodne z prawem, ponieważ umożliwiały bankowi swobodne i arbitralne ustalanie kursu wymiany walut. Prowadziło to do tego, że saldo kredytu wyrażone w CHF było w zasadzie jednostronnie określane przez sam bank. Gdyby usunąć ww. warunki, w praktyce nie byłoby możliwe ustalenie obowiązującego kursu waluty. Co za tym idzie umowa kredytowa nie mogłaby dalej obowiązywać. Gdyby natomiast nie doszło do unieważnienia umowy kredytowej z podanych przyczyn p. Dziubak wskazywali na możliwość kontynuowana umowy z pominięciem nieuczciwych warunków w oparciu o kwotę kredytu określoną w PLN i o stopę procentową określoną w umowie na podstawie zmiennej stopy LIBOR i stałej marży banku.

Trybunał UE w wydanym wyroku  podkreślił, iż to wola konsumenta-frankowicza decyduje o skutkach eliminacji z umowy kredytu niedozwolonych postanowień, na podstawie których kwota kredytu oraz raty kredytu są przeliczane do waluty obcej według kursu swobodnie ustalanego przez banki w tabelach kursowych. Upadek umowy możliwy jest tylko za zgodą konsumenta. Takie rozwiązanie może być często dla niego korzystne. W ww. wyroku TSUE wskazał także co ma bardzo istotne znaczenie, że umowy nie można uzupełniać np. o kurs rynkowy czy kurs średni NBP.

Wyrok TSUE a sprawy frankowiczów

Wyrok w sprawie Państwa Dziubak zapoczątkował zmianę w orzecznictwie sądowym. Sądy polskie w coraz większym zakresie zaczęły uznawać abuzywność postanowień umów frankowych. W wielu zatem przypadkach po analizie umowy kredytowej, regulaminów bankowych czy okoliczności zawarcia umowy kredytowej sądy orzekają, że postanowienia umowy dotyczące indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego oraz przeliczania kursu na podstawie tabel bankowych są postanowieniami niedozwolonymi.

Z dostępnych danych wynika, że w roku 2019 zapadło 57 wyroków korzystnych dla frankowiczów (35 po wyroku w sprawie p. Dziubak), zaś tylko w pierwszym kwartale 2020 r. było ich 33. Oczywiście uwzględnić należy skutki pandemii COVID-19, co wpłynęło niewątpliwie na szybkość rozpoznawania spraw, ale tendencja pozostaje widoczna. Ostatnie korzystne wyroki to np. wyrok z 1.10.2020 sygn. XXV C 1829/17, wyrok z dnia 18.06.2020 sygn. I C 635/20, czy wyrok z 10.09.2020 sygn. I C 80/20.

Odfrankowienie/unieważnienie kredytu?

Korzystne rozstrzygnięcie TSUE oraz coraz większa liczba wygranych spraw sądowych skłania frankowiczów do wszczynania nowych postępowań. Trzeba jednak pamiętać, że umowy o kredyt frankowy są różne, zawierane były bowiem przez różne banki, na postawie różnych wzorów umów, w różnych okolicznościach. Część z nich to kredyt indeksowane, część denominowane. Wzruszenie ww. umów wiąże się z odmiennymi konsekwencjami prawnymi, czego trzeba być świadomym. Możliwe jest potocznie rzecz ujmując odfrankowienie lub unieważnienie kredytu, czym zajmują się różne kancelarie. Warto przy tym na wstępie skorzystać z pomocy frankowiczom helphero.pl. Eksperci nieodpłatnie przeanalizują umowę kredytową, która została zawarta  z bankiem i na tej podstawie ustalą jakie są dalsze możliwości, jeśli chodzi o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu. Firma ta zapewnia wsparcie na każdym etapie, począwszy od analizy umowy, poprzez znalezienie najlepszej kancelarii, która obsłuży proces sądowy, aż po pomoc w unieważnieniu umowy i pełną analizę finansową.