Strona główna Aktualności Po 2 wrzesnia 2016 roku wymagana aktualizacja koncesji OPC

Po 2 wrzesnia 2016 roku wymagana aktualizacja koncesji OPC

1099
PODZIEL SIĘ

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. (opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2016 pod numerem 1165), którą weszła w życia dnia 2 września 2016 r. (powoływana dalej jako ustawa nowelizująca PE) uchwalone zostały zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Jedna ze zmian wprowadzonych wyżej wymienioną nowelizacją nakłada nowe, istotne obowiązki na podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi (tzw. koncesje OPC).

Nowe obowiązki, jakie nałożone zostaną na koncesjonariuszy w/w ustawą nowelizującą PE wynikają z dodania do art. 3 Prawa energetycznego pkt. 3b, który wprowadza nową definicję paliw ciekłych. Dotychczas bowiem Prawo energetyczne zawierało definicję „paliw” w ogólności. Po wprowadzeniu komentowanej zmiany, paliwa ciekłe – jako szczególny rodzaj paliw – doczekały się własnej definicji. I tak po wprowadzeniu do art. 3 Prawa energetycznego pkt. 3b za paliwa ciekłe w rozumieniu tej ustawy uważa się:
a) półprodukty rafineryjne,
b) gaz płynny LPG,
c) benzyny pirolityczne,
d) benzyny silnikowe,
e) benzyny lotnicze,
f) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych,
g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych,
h) inne nafty,
i) oleje napędowe,
j) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe,
k) ciężkie oleje opałowe,
l) benzyny lakowe i przemysłowe,
m) biopaliwa płynne (ciekłe).

Odrębne zdefiniowanie paliw ciekłych polegające na wskazaniu rodzajów tychże paliw jest zmianą, która dla przedsiębiorców posiadających już koncesję OPC stanowi zmianę podstawową (wyjściową). Rzecz jasna nie jest to jednak zmiana jedyna. Dalsze modyfikacje przepisów Prawa energetycznego, będące następstwem w/w zmiany zostały bowiem przewidziane w rozdziale 5 Prawa energetycznego zatytułowanego, jako „Koncesje, rejestry i taryfy”, w tym przede wszystkim mieszczący się w tym rozdziale art. 32 Prawa energetycznego, który stanowi o tym, jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania stosownej koncesji udzielanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Dla podmiotów posiadających już koncesję OPC (a więc takich które nie są zainteresowane pozyskaniem nowej koncesji) najistotniejsza zmiana art. 32 Prawa energetycznego polega na dodaniu do tego przepisu ustępu 6, którego brzmienie jest następujące:
„Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1).”

Podsumowując powyższe wskazania widać, że dodany do art. 3 pkt. 3b definiuje paliwa ciekłe poprzez wskazanie rodzajów tych paliw, zaś nowowprowadzony art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego, zakłada że Minister właściwy do spraw energii wyda rozporządzenie zawierające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których obrót będzie wymagał uzyskania koncesji. Tak więc dopiero wydane przez Ministra rozporządzenie będzie określało, obrót którymi z paliw ciekłych (wymienionych w art. 3 pkt. 3b Prawa energetycznego) będzie koncesjonowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W dalszym ciągu mogłoby się wydawać, iż omówione wyżej zmiany dotyczą tylko tych podmiotów, które dopiero w przyszłości zechcą uzyskać koncesję OPC i w tym celu złożą odpowiednie wnioski do Prezesa URE. Na podstawie powyższych norm można dojść do wniosku, iż obowiązujące od dnia 2 września 2016 zmiany nie dotyczą w żaden sposób podmiotów, które już koncesję otrzymały. Jednakże dla ustalenia sytuacji prawnej, w jakiej znalazły się podmioty posiadające koncesję OPC po dniu 2 września 2016 r. bynajmniej nie można ograniczyć się do analizy omówionych wyżej przepisów. Dla pełnej oceny sytuacji tych podmiotów pod uwagę wziąć także treść przepisów przejściowych, jakie zawarte zostały w ustawie nowelizującej PE. Dla koncesjonariuszy kluczowym przepisem przejściowym jest art. 16 tej ustawy, który stanowi, że:
„1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
3. Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie wniosku złożonego zgodnie z ust. 1 lub 2 przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność, stosując zasady definiowania paliw ciekłych obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 2, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku.
5. Utrata mocy koncesji, o których mowa w ust. 4, nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996).”

Zestawiając powyższe unormowania prawne, wskazać należy, iż podmioty posiadające już koncesję OPC zostały zobowiązane do złożenia wniosków aktualizujących swoje koncesje, przy czym aktualizacja będzie polegała na dostosowaniu treści koncesji do nowowprowadzonej definicji paliw ciekłych nałożonych ustawą obowiązującą od dnia 2 września 2016 r.
Co najistotniejsze stosowny wniosek o dostosowanie treści każdy koncesjonariusz obowiązany jest złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego. Niezłożenie takiego wniosku będzie skutkowało utratą posiadanej koncesji z mocy prawa. Jeżeli więc koncesjonariusz nie złoży takiego wniosku w odpowiednim terminie, po jego upływie posiadana koncesja będzie uznawana za wygasłą i jakikolwiek handel paliwami po tym dniu będzie traktowany jako prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi bez wymaganej koncesji, co rodzi sankcje zarówno na gruncie Prawa energetycznego jak również prawa karnego. Co więcej utrata taka będzie wymagała nawet wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie posiadanej koncesji, przez co koncesjonariusz nie otrzyma żadnego pisma od Urzędu Regulacji Energetyki, z którego wynikał będzie, iż udzielona przedsiębiorcy koncesja wygasła. Zgodnie z w/w przepisami niezłożenie wniosku w określonym terminie będzie oznaczało zakaz prowadzenia działalności koncesjonowanej bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek decyzji przez Prezesa URE.

Na chwilę sporządzenia niniejszego opracowania nie zostało wydane jeszcze rozporządzenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego. Nie biegnie zatem jeszcze termin do złożenia wniosków aktualizujących dla aktualnych koncesjonariuszy. Spodziewany termin wejścia w życie rozporządzenia to koniec października 2016 r. Po jego wejściu, w ciągu zaledwie miesiąca, wszyscy koncesjonariusze będą musieli złożyć stosowne wnioski.
Rozpoznanie w/w wniosków przez organ koncesyjny będzie odbywało się w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Czas trwania postępowania koncesyjnego związany jest przede wszystkim z kompletnością złożonego wniosku, ewentualnie aktywnością strony w uzupełnianiu niezbędnych dokumentów. Wskazane jest składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do zamierzonego terminu przystąpienia do wykonywania działalności koncesjonowanej. Jeżeli wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki lub zostanie uzupełniony, sprawa zostaje rozpatrzona zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Istotne jest, że zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia sprawy, nie wlicza się m.in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, zatem niepodejmowanie przez stronę działań zgodnie z wezwaniem organu administracyjnego może spowodować, że załatwienie sprawy administracyjnej potrwa odpowiednio dłużej.

radca prawny Wojciech Basiewicz
Partner w BW Lawyers Kancelaria Radców Prawnych
www.bwlawyers.pl