Strona główna Aktualności Zatrudnianie cudzoziemców – limity?

Zatrudnianie cudzoziemców – limity?

1370
PODZIEL SIĘ

Przypuszczalnie na dniach rząd podejmie pracę nad potrzebnymi zmianami przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Zmiany mają służyć eliminacji fikcyjnego zatrudniania osób, które nie podejmują pracy, a w rzeczywistości traktują Polskę jako punkt, z którego można pojechać później dalej na Zachód.

Jest to trudny temat, gdyż resorty zgłosiły tak wiele uwag, że dalsze działania musiały zostać przełożone. Kwestia ta wymaga uregulowania ze względu na liczbę zatrudnionych cudzoziemców w Polsce. Chodzi tutaj o cudzoziemców zatrudnionych na podstawie tzw. oświadczeń (do 6 miesięcy), jak też na pobyty stałe czy sezonowe.

Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że rząd każdego roku będzie miał możliwość wskazać liczbę zgód niezbędnych przy zatrudnianiu cudzoziemców, a nawet narzuci firmom rodzaj umów jakie mają podpisywać z cudzoziemcami.

Zgodnie z projektem nie zniknie procedura oświadczeniowa (pozwala w łatwy sposób zatrudnić cudzoziemca z państw trzecich). Zmianie nie ulegnie także katalog sześciu państw, korzystających z tej możliwości (Ukraina, Białoruś, Armenia, Rosja, Mołdawia, Gruzja).

Planowane jest natomiast wprowadzenie np. limitów liczby udzielanych zezwoleń, przy czym wciąż nie wiadomo jaki byłby tryb tych ograniczeń czy z jakim wyprzedzeniem informacja taka będzie udzielana firmom zatrudniającym cudzoziemców.

Takie zmiany mogą utrudnić przedsiębiorcom planowanie swojej działalności. Tymczasem zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu będzie z roku na rok rosło (problemy demograficzne).

Według dotychczasowych ustaleń limity miałyby być wprowadzane w drodze rozporządzenia resortu pracy w porozumieniu i konsultacji z ministerstwami gospodarki i spraw wewnętrznych.

Oczywiście limity mają być proporcjonalne do potrzeb naszego rynku pracy oraz jednocześnie mają być zgodne z zasadą komplementarności zatrudniania cudzoziemców w porównaniu do obywateli polskich.

Zgodnie z planowaną nowelizacją minister pracy uzyska uprawnienie do określenia listy zawodów, gdzie oświadczenia obejmą także obywateli innych państw w przypadku wyraźnej potrzeby rynku pracy. Największe obawy wzbudza także plan wprowadzenia płatnego wniosku o zarejestrowanie oświadczenia. Wysokość opłaty ma wynikać z rozporządzenia, a maksymalna opłata nie będzie mogła być wyższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia. Według założeń resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opłata ta miałaby wynosić 30zł.

Należy też pamiętać, że zmiany w prawie w tym zakresie są wymagane przez unijną dyrektywę o pracy sezonowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego- EUR-Lex – 32014L0036 – EN). Pracodawcy apelują, aby zmiany nie utrudniały zatrudniania cudzoziemców ponieważ z uwagi na problemy demograficzne i niskie bezrobocie w kraju konieczne jest posiłkowanie się pracownikami z zagranicy.

WW.