Strona główna Aktualności Zaliczka od kontahenta a podatek VAT w 2014 roku

Zaliczka od kontahenta a podatek VAT w 2014 roku

970
PODZIEL SIĘ

Niejednokrotnie przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, strony ustalają, że nabywca uiści określoną kwotę tytułem zaliczki, lub swego rodzaju przedpłaty, która ostatecznie zostanie rozliczona po wykonaniu przedmiotu umowy. Jest to istotne szczególnie w przypadku kosztownych zamówień, zaliczka pełni też czasami funkcję quasi gwarancyjną.

Zarówno według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. jak i na bazie obecnie obowiązującej ustawy o podatku VAT zaliczki, przedpłaty itp. otrzymane przez podatnika przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi podlegają opodatkowaniu VAT w dacie ich otrzymania. Obecnie kwestię tę reguluje art. 19a ust. 8 ustawy o podatku VAT. W konsekwencji mimo istotnych zmian prowadzonych do ustawy o VAT od 1.01.2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku płatności zaliczkowych nie uległ zmianie. Dalej jest to data otrzymania zaliczki czy przedpłaty, niezależnie od daty wystawienia faktury na zaliczkę.

Zmieniły się natomiast same zasady wystawiania faktur VAT na wpłatę zaliczki czy przedpłaty.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. podatnik otrzymujący zaliczkę zobowiązany był do wystawienia faktury VAT nie później niż do 7 dnia licząc od dnia w którym otrzymał część należności (w szczególności przedpłatę, zaliczkę), a faktura taka musiała odpowiadać wymogom faktur zaliczkowych określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428).

Począwszy natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku faktur zaliczkowych obowiązuje zasada zgodnie z którą faktura taka powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę. Jednocześnie ustawodawca przesądził, że faktury zaliczkowe mogą być wystawiane także przed datą powstania obowiązku podatkowego, a zatem przed uzyskaniem wpłaty, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed datą otrzymania zaliczki czy przedpłaty.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt. 4) ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku następujących czynności:

1)     dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

2)     usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

3)     usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze,

4)     usług ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

5)     usług stałej obsługi prawnej i biurowej,

6)     usług związanych z nieczystościami, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, tj. w szczególności usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, usług związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu, usług związanych z odkażaniem i czyszczeniem, usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu,

Wymogi, jakim powinny odpowiadać faktury zaliczkowe zostały natomiast przeniesione z rozporządzenia wykonawczego do ustawy (art. 106f ustawy o VAT).

Zgodnie z w/w regulacją, obok typowych elementów faktury, w/w dokument księgowy powinien obligatoryjnie zawierać: otrzymaną kwotę zapłaty, kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

 

 

ZB x SP

KP = 


 

100 + SP

gdzie:

KP – kwota podatku,

ZB – kwota otrzymanej części lub całości należności,

SP – stawka podatku.

Dalej faktura taka powinna obejmować także dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym jeśli faktura zaliczkowa nie będzie obejmować całej kwoty usługi lub dostawy towarów, rozliczenie powinno nastąpić w fakturze końcowej, która powinna powoływać się na wcześniejsze faktury zaliczkowe.

Podsumowując, w zakresie płatności zaliczek i przedpłat zmiana po 1 stycznia 2014 r. dotyczy przede wszystkim zasad ich fakturowania. Data powstania obowiązku podatkowego nie uległa zmianie i nadal obowiązek ten powstaje w dacie otrzymania części lub całości należności – przed wykonaniem usługi czy dostawą towarów.

WW.